Eksport av masser

I tillegg til samarbeid mellom prosjekt innenlands undersøkes også muligheten for eksport av masser til utenlandsprosjekter. Mange land i Europa har meget begrenset tilgang på steinmasser og bruk av overskuddsmasser fra utbyggingsprosjekter i Norge er derfor ofte en gunstig løsning. Eksporten er i første omgang tenkt å være av lavkvalitetsmasser , ettersom masser av høy kvalitet helst skal benyttes lokalt i Norge der denne steinkvaliteten også er en begrenset ressurs. I Danmark fører den antatte havnivåstigningen på grunn av klimaendringene til økt behov for beskyttelse av kysten. Dette er et eksempel på et mulig samarbeid mellom Norge og Danmark, hvor overskuddsmassene kan bidra til gjennomføringen av prosjekter som ellers ville ha vært vanskelig gjennomførbare.

For å få til denne eksporten er det en forutsetning av en infrastruktur knyttet til utskipningen kommer på plass, alt fra hvor utskipningshavnen skal ligge til hvor massene skal lagres midlertidig inntil de blir eksportert. 

Aktuelle prosjekter som det arbeides med er:

  • Etablering av en ny bydel i sjøen utenfor København, Lynetteholm.
  • Etablering av energiøyer på Doggerbanken i Nordsjøen som skal være et knutepunkt og forsyne Danmark, Tyskland og Nederland med vindenergi.
  • Utvidelse av Gøteborgs havn
  • Utvidelse av Esbjerg havn

 

Spin-off prosjekter