Hvor kommer massene fra? Foto: Lemminkäinen Fjellhall Boliden Odda - Tomas Moss

Bærum Ressursbank har samlet byggherrer og entreprenører fra seks store, pågående infrastrukturprosjekter i regionen: E18, E16, Ringeriksbanen, Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo, nytt vannverk i Asker og Bærum. Alle prosjektene genererer store mengder overskuddsmasser, av ulik type og kvalitet. De neste tiårene vil det settes i gang enda flere vei-, tunnel- og jernbaneprosjekter hvor det vil genereres overskuddsmasser.

Bærum Ressursbank har laget en felles oversikt over massene fra alle de nevnte utbyggingsprosjektene i regionen. I perioden 2020–2030 vil det bli tatt ut ca. 24 millioner kubikkmeter med stein. Det er enorme mengder og tilsvarer over 1 mill. lastebillass, der en stor andel vil transporteres gjennom Bærum. Det vil også genereres en rekke andre massefraksjoner som løsmasser, asfalt, betong, hogstavfall mm. Med en bærekraftig massehåndtering vil massene kunne gjenbrukes i og mellom prosjekter eller brukes til samfunnsnyttige formål, fremfor å kjøres til et deponi, slik det er vanlig i dag. Imidlertid er ikke alle masser gjenvinnbare og det vil genereres restprodukter fra gjenvinningen som gjør at det også i fremtiden vil være behov for at en viss andel av massene må deponeres.

Bærum ressursbank

Kontakt Bærum ressursbank