Kommunen ønsker å bidra økt ombruk i Bærum, og har invitert lokalt næringsliv til å være med å finne løsninger.

Tre personer snakker sammen

Kommunen ønsker at det skal bli lettere for innbyggere i Bærum å skaffe seg brukte ting, samt kvitte seg med produkter som fremdeles er brukbare - på en mer klimaklok måte.

Det har blitt satt i gang to prosjekter som skal tilrettelegge for overgang til sirkulær økonomi og mer bærekraftig ressursutnyttelse. Prosjektene heter «Bærekraftig ressursbruk» og «Mulighetsstudie for etablering av ombrukskjøpesenter sammen med Asker kommune». Kommunen har lagt vekt på dialog med næringslivet og kartlegging av hva som finnes av teknologi og interesse, før valg av løsning. På den måten ønsker vi å tilrettelegge for at det blir utviklet innovative løsninger som bidrar til at vi både oppnår bedre ressursutnyttelse og økt ombruk, men også sysselsetting og vekst.

Hvilket problem skal vi løse?

Vår infrastruktur er tilpasset en lineær økonomi, basert på verdikjede med bruk og kast. Kommunen mottar 70 000 tonn avfall og av dette er det kun 0,7 prosent som i dag går til ombruk.  For å sikre en bærekraftig utvikling mot 2050, er samfunnet avhengig av en overgang fra lineær økonomi til sirkulær økonomi. 

Bærum har ombrukstilbud fra aktører som Askeladden, Fornebu gjenbruk og Arba, Facebook-grupper, loppemarked og Finn. Disse fungerer godt, men er ikke nok til å dekke behovet. Ønsket er å supplere dagens tilbud, slik at det blir enda enklere med ombruk. 

Stor interesse for ombruk blant innbyggere

Innbyggere har gjennom innbyggerpanel vist at det er en etterspørsel etter løsninger som bidrar til ombruk og avfallsreduksjon. Spørreundersøkelsen gikk ut til 427 innbyggere i panelet, og i løpet av svarperioden besvarte 68 prosent av respondentene.

Gangen i prosjektet 

Før sommeren 2020 og i august 2020 gjennomførte kommunen en markedsdialog, og én til én-møter med interesserte aktører. Vinteren 2020 lyser kommunen ut en søknad, der aktører som ønsker tilgang til ombruksartikler kan søke om å få en avtale. Denne løsningen har blant annet blitt tatt i bruk i Oslo kommune.

Bakgrunn 

Bærekraftig ressursbruk er ett av tre hovedtema i kommunens klimastrategi. Avfallsreduksjon og ombruk er de viktigste prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Ombruksprosjektet er et samarbeid mellom Bærum næringsråd, SmartCity Bærum og kommunen. 

Prosess

  1. Juni 2020 Invitasjon til markedsdialog Les mer
  2. 27. august 2020 Markedsdialog
  3. Høsten 2020 Én til én-møter
  4. Uavklart Søknadsfrist for å inngå avtale
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktpersoner

Tone Bye Moen

Tjenesteleder

Tlf: 67 50 40 50