Forskningsrådet gir 6,9 millioner i støtte til et innovasjonsprosjekt om bærekraftig utvikling og innovasjon, ledet av Ålesund og Bærum kommuner.

Hvordan skal norske kommuner sørge for bærekraftig utvikling i praksis? Det er et spørsmål mange stiller seg. I 2019 gav regjeringen kommunene i oppdrag å legge FNs bærekraftsmål til grunn når vår tids største utfordringer skal løses.

Ålesund og Bærum kommuner har målt hvor bærekraftige de er gjennom en analyse gjennomført av FN-organisasjonen United for Smart Sustainable Cities (U4SSC). Selv om resultatene og utfordringene ser ulike ut i de to kommune, har begge kommuner trukket samme konklusjon: Det er ikke mulig å nå bærekraftsmålene uten tett samarbeid mellom offentlig sektor, privat sektor og innbyggerne. Bærekraftig utvikling skapes gjennom samarbeid mellom flere, og samarbeidet bør være forankret i data som er basert på fakta og ikke følelser – det som kalles datadrevet utvikling. 

På bakgrunn av dette har Bærum og Ålesund kommuner søkt om midler til prosjektet «Datadrevet samskaping – metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling». Med på laget er NTNU og Offshore Simulation Center (OSC). Prosjektet har fått tildelt 6,9 millioner fra Forskningsrådet, gjennom støtteordningen til innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

– Prosjektet skal både synliggjøre behovet for lokalt samarbeid om bærekraftsutfordringer, samt finne gode verktøy og modeller for styring og beslutninger i et slikt samarbeid, sier kommunaldirektør for organisasjon, styring og utvikling i Bærum kommune Bente Rudrud Herdlevær.

Prosjektet går i korte trekk ut på å se fakta på en ny måte, for å gjøre det lettere å treffe gode beslutninger og forstå konsekvenser av de avgjørelsene som blir tatt. Prosjektet er tilknyttet Offshore Simulation Center i Ålesund som gjennom sitt datterselskap AugmentCity, har utviklet et verktøy som viser digitale tvillinger av byer. Dette verktøyet kan samle, visualisere og simulere data og datasammenhenger. Det er derfor et godt utgangspunkt for å skjønne nye sammenhenger og muligheter for aktører tilknyttet bærekraftsarbeidet i de to kommunene. Målet er å utvikle et analyseverktøy gjennom å bruke digital tvilling. Verktøyet gjør det lettere å lese data, sette dem sammen på nye måter og se forskjellige løsninger som kan prøves ut digitalt for å se hvordan kommunene best mulig kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Satser på energistyring og sirkulær utvikling

Prosjektet vil konsentrere seg spesielt om to utvalgte temaer: energistyring og sirkulær by. Det er fokus på bærekraftsmålene ren energi til alle, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig produksjon og forbruk, stopp klimaendringene og samarbeid for å nå målene.

– Samfunnet bruker mye ressurser innenfor områdene sirkulære byer og energi i dag. Det er store gevinster å hente for alle parter ved bedre energistyring i byer og kommuner, samt utvikle mer sirkulære samfunn der vi utnytter ressursene våre endre bedre, sier assisterende kommunaldirektør i Ålesund kommune, Bente Glomset Vikhagen.

­Trenger kunnskap

Prosjektet skal også på ulike måter bidra til at NTNU bygger vitenskapelig kunnskap som kan styrke nødvendig kompetanse i forskningsmiljøene i møte med bærekraftsutfordringer, for eksempel i forbindelse med politiske og faglige bærekraftsprosesser.

– Et stort antall prosjekter er initiert nasjonalt og internasjonalt for å sikre mer bærekraftig utvikling. Likevel ser vi at kunnskapsbehovet på området fremdeles er enormt, ikke minst på grunn av kompleksiteten og dynamikken mellom årsaker og virkning på tvers av ulike sektorer. Det er behov for forskning fordi KPI-undersøkelsene avslører at det er gap mellom den kunnskapen undersøkelsene gir og kommuners anledning og mulighet til å bruke denne til å oppfylle bærekraftsmålene, sier Bente Rudrud Herdlevær.

Prosjektet vil underveis ha god dialog med det nasjonale bærekraftnettverket som er etablert, FN-senteret i Trondheim og United Future Lab Norway (Framtidslaben) i Ålesund. Prosjektet har oppstart i september 2021 og skal etter planen vare til 2024.

Ålesund og Bærum har bærekraftig samfunnsutvikling høyt på agendaen. Kommunene ønsker å forankre samfunnsutviklingen i FNs bærekraftsmål, og bruke verktøy som utvikles i den anledning til å adressere lokale utfordringer og muligheter.