GI DINE INNSPILL OM KOMMUNEREFORMEN OG REGIONINNDELINGEN NEDERST PÅ DENNE SIDEN

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. I tillegg pågår diskusjoner om fremtidens regioner.

Innhold

Video fra kafémøter nederst på siden.

GI DINE INNSPILL OM KOMMUNEREFORMEN OG REGIONINNDELINGEN NEDERST PÅ DENNE SIDEN

Aktuelt

 • Bærum kommunes vurderinger i forbindelse med kommunereformen skal nå opp i Formannskapet og Kommunestyret. les hele saksfremlegget
 • Representanter fra elevråd og Ungdommens kommunestyre presenterte og overleverte sine innspill til Kommunestyret 27. april. 
 • Innbyggerundersøkelse: Bærum kommune gjennomfører innbyggerundersøkelse om kommunereformen i perioden 11. - 30. april 2016. Over 3000 innbyggere vil bli oppringt med spørsmål om blant annet fremtidig kommunestruktur. Det er konsulentselskapet Epinion som står for gjennomføringen av telefonintervjuene. 
 • Bærums fremtid: Hva er utfordringene? I februar inviterer Bærum kommune til fire kafémøter der innbyggerne inviteres til å komme med innspill til fremtidens Bærum. Se hvor og når møtene avholdes til høyre på siden. Les mer om fremtidens Bærum i Bæringen. 

 • Kommunestyret 27. januar besluttet under behandling av videre prosess for kommunereformen å innlede samtaler med Asker, Røyken og Hurum kommuner om en eventuell felles kommunestruktur. 

  Kommunestyret la stor vekt på å gjennomføre gode prosesser for å involvere innbyggerne i de viktige spørsmål om fremtidens kommune. Les mer om vedtaket her.

 • Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet med kommunereformen i Bærum kommune. Styringsgruppen består av ordfører, varaordfører og gruppeledere for partier som er representert i kommunestyret. 

Utredning om alternativ kommunestruktur

Den bredt anlagte utredningen: Asker, Bærum. Røyken, Hurum, Lier og Hole kommuner - konsekvenser og muligheter ved alternativ kommunestruktur ble mandag 5. oktober 2015 presentert for ordførerne i de seks kommunene.

Utredningen, som er utført av Agenda Kaupang, inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget i den politiske saken som de folkevalgte i de respektive kommunene skal behandle. Funnene i innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i mai er tatt med i analysene.

Les utredningen her

Innbyggerundersøkelser 2016

Innbyggerundersøkelse 2015

Våren 2015 fikk Bærum kommune, i samarbeid med kommunene Asker, Hole, Lier, Røyken og Hurum, gjennomført en innbyggerundersøkelse om kommunereformen.

Se resultatene fra undersøkelsen:

Politisk behandling

 • 27. januar: behandling i kommunestyret: vedtak om samtaler med nabokommuner, medvirkning og økonomisk tilskudd 
 • 1. desember 2015: behandling i formannskapet: vedtak om samtaler med nabokommuner, medvirkning og økonomisk tilskudd 
 • Kommunene skal fatte vedtak om fremtidig kommunestruktur innen 30.juni 2016

Plan for medvirkning

Det er lagt planer for involvering av innbyggerne i prosessen, slik at deres innspill blir hørt. Dette skal skje gjennom åpne møter, sosiale medier og særlig medvirkning fra ungdom. Se plan for innbyggermedvirkning i kommunereformen

Mål for prosessen

 • Innbyggerne og andre definerte målgrupper skal være informert og gitt mulighet for involvering i diskusjon om kommunereformen.
 • Kommunene skal forankre og gjennomføre egne prosesser som skal gi grunnlag for retningsvalg for hvilke kommuner som er aktuelle å samarbeide med i en forpliktende felles avklaringsprosess frem mot kommunestyrenes behandling i juni 2016.
 • Kommuner som har forpliktet seg gjennom retningsvalget skal gjennomføre felles prosess for å avklare reelt grunnlag for eventuell kommunesammenslåing. 

 

Her kan du sende oss dine innspill til kommunereform i Bærum kommune.

Inviterer til nye møter

I tiden fremover inviterer Bærum kommune til møter om kommune- og regionreformen. 19. mai blir det møte med næringslivet, 24. mai inviteres alle velforeningene i Bærum til dialog.

I tillegg blir det et møte for lag, foreninger og innbyggere om fremtidens kommune, - og region.

Kafémøter om Bærums fremtid

I februar arrangerte Bærum kommune kafémøter på fire steder i Bærum. Folkevalgte representanter innledet møtene om utfordringsbildet Bærum står overfor i fremtiden. Video av møtene kan dere se nederst på siden.