Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett.

Har du stemmerett ved stortingsvalget? 

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Du må oppfylle alle tre vilkårene ovenfor.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

Manntall og stemmerett

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført. 

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Manntallet for Bærum er lagt ut til offentlig ettersyn i Bærum rådhus, åpningstider mandag til fredag kl. 8-16. 

Les mer om manntall på Valg.no

Er du innført i manntallet? 

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

Det er bare personer som ikke står i manntallet som skal søke om å bli innført:

Her finner du elektronisk søknadsskjema for innføring i manntallet

Feil i manntallet?

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder i forhold til feil, ikke i forhold til flyttinger etter 30. juni 2021.

Krav om retting skal være skriftlig, og begrunnelse sendes til Bærum kommune, Politisk sekretariat, boks 700, 1304 Sandvika.

Velgere bosatt i utlandet i mer enn 10 år må søke seg inn i sin siste bostedskommune.

For informasjon om manntallsføringen og valgordningen for øvrig, se regjeringens nettsider om valgordningen

Sametingsvalget - valg og manntall 

Informasjon om Sametingets valg og manntall finner du på deres nettsider.