Hovedutvalg barn og unge

Hovedutvalg barn og unge har det politiske ansvaret for 3 program- og resultatområder: 

Grunnskoleopplæring, barnehager og barne- og ungdomstjenesten.

Sentrale dokumenter

Utvalgssekretær

Hovedutvalg bistand og omsorg

Hovedutvalg bistand og omsorg har det politiske ansvaret for 3 program- og resultatområder: Pleie- og omsorg, sosialtjenester og bolig, og kommunehelse. 

Sentrale dokumenter

Utvalgssekretær

Anne-Grete Bukier, tlf. 924 84 604

Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Utvalget har ansvaret: Idrett, kultur, kirke, frivillighet, miljø og klima, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, brann og ulykkesvern, samferdsel, renovasjon og avfall, vann og avløp, anleggsdrift og transport.

 Sentrale dokumenter

Utvalgssekretær

Stig Olai Kapskarmo, tlf. 975 48 537

Planutvalgets hovedoppgaver er å behandle forslag til reguleringsplaner dvs. fastsette planprogram, gjennomføre offentlig ettersyn og behandle de bemerkningene til en reguleringsplan som kommer inn. Planutvalget instiller til slutt overfor kommunestyret. For mindre planer fatter planutvalget det endelige vedtaket selv.

Klagesaker: Klagesaksbehandlingen på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven ble i 2014 forenklet. Planutvalget vedtok i sak 111/14 nye retningslinjer for hvilke type klagesaker som skal til politisk behandling og hvilke som kan behandles administrativt. Det ble vedtatt å delegere avgjørelsesmyndighet i klagesaker til rådmannen i tråd med omtalte retningslinjer. Klager fra tiltakshavere og naboklager på vedtak med dispensasjon skal fortsatt forelegges planutvalget.

Utvalgssekretær

Borgny Danielsen, tlf. 412 99 574

Eierutvalget behandler og gir råd i saker angående eierstyring av selskap hvor kommunen har eierinteresser. Eierutvalget fastsetter innhold, gjennomføring og oppfølging av årlig dialog/eiermøte med selskapene. Eierutvalget legger grunnlaget for etablering av en eierstrategi for kommunens selskaper i dialog med selskapene.  Eierutvalget behandler generalforsamlings/representantskapsdokumenter før generalforsamling/representantskap og gir råd til kommunens representant i generalforsamlingen/representantskapet. Utvalget er valgkomité for selskapenes styrer. 

Utvalgssekretær 

Irene Jensen, tlf. 903 68 043

Eldrerådet 

Bærum Eldreråd er pensjonistenes talerør i Bærum, og arbeider for å bedre de eldres levevilkår på alle felt. Rådet har sju medlemmer, fire er valgt etter forslag fra Bærumspensjonistenes Fellesforening, tre er politisk oppnevnte representanter og velger selv leder og nestleder. 

Rådet er et rådgivende organ for kommunens politiske og administrative ledelse. Rådet skal uttale seg i alle saker som gjelder levekårene for eldre, og uttalelsene skal følge sakene frem til det kommunale organ som tar den endelig beslutning. 

Eldrerådets sekretær

Stig Olai Kapskarmo, tlf. 975 48 537

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Rådet arbeider for å bedre funksjonshemmedes levevilkår på alle felt. Rådet har 9 medlemmer, 4 er politisk oppnevnte representanter, og 5 er valgt etter forslag fra de funksjonshemmedes foreninger i Bærum. 

Funksjonshemmedes råd er et rådgivende organ for kommunens politiske og administrative ledelse. De skal uttale seg i alle saker som gjelder levekårene for funksjonshemmede, og uttalelsene skal følge sakene frem til det kommunale organ som tar den endelig beslutning.

Rådets sekretær 

Anne-Grete Bukier, tlf. 924 84 604

Klageutvalget

Klagenemnden er klageinstans for enkeltvedtak som er fattet av kommunen, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd første punktum. Klagenemnden kan avvise saken, oppheve eller stadfeste det påklagede vedtak. Klagenemnden og sekretariatet er uavhengig av kommunens administrasjon.

For klager i bygge- og reguleringssaker er planutvalget klageinstans.

Klager over enkeltvedtak innen sakstyper hvor det er statlig klageinstans, skal ikke behandles av klagenemnden før de oversendes til klageinstansen. 

Sekretariatsfunksjon

Borgny Danielsen, tlf. 412 99 574

Årsrapporter:

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets arbeidsorgan i forhold som hører inn under kommunelovens bestemmelser om kontrollvirksomheter. Det vil si at kontrollutvalget på kommunestyrets vegne skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen.

Kontrollutvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Kontrollutvalgets møter er nå åpne for publikum, jamfør endringer i kommuneloven.

Kommunerevisjonen

Kontrollutvalgets sekretær 

Mona Moengen, tlf. 990 20 717

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Bærum kommune skal være et organ for og med ungdom. Rådet skal være et bindeledd mellom ungdommen, politikerne og kommuneadministrasjonen. Ungdomsrådet har ti medlemmer og skal sammensettes bredt og mangfoldig. Medlemmene i ungdomsrådet velges for to år av gangen og skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Ungdomsrådet skal være et partipolitisk nøytralt organ.

Ungdomsrådet skal ha til behandling saker som gjelder ungdom eller som for øvrig er særlig viktig for ungdom. Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og uttaler seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon, og ellers i de saker som følger av lov.

Utvalgssekretær

Stig Olai Kapskarmo, tlf. 975 48 537

Sindre Lågøen Hjetland, tlf. 47 456 70 787

Utvalg for samarbeid

Utvalg for samarbeid består av 5 medlemmer oppnevnt av kommunestyret og 3 medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene. Leder og nestleder velges av kommunestyret. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

Myndighet

Utvalg for samarbeid har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde, slik som:

  1. Personalpolitiske prinsipper og retningslinjer.
  2. Saker av prinsipiell betydning angående omstilling, effektivisering, rasjonalisering, omorganisering, organisasjons- og kompetanseutvikling.
  3. Prinsipielle spørsmål vedrørende pensjonsordninger og pensjonskasse.
  4. Mindretallsanke over vedtak i det administrative ankeutvalget i personalsaker og saker om tolkning og praktisering av regelverket.

Ovennevnte avgjørelsesmyndighet er begrenset av de rammer og de retningslinjer som er vedtatt eller vedtas av kommunestyret.
Dette gjelder sammen med reglementene for formannskap, faste utvalg og reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker eller av lov eller i henhold til lov.

Utvalgssekretær

Sindre Lågøen Hjetland, tlf. 456 70 787

Valgstyret

Valgstyret er valgt av kommunestyret og er ansvarlig for forberedelsene og gjennomføring av stortingsvalg, kommunestyrevalg og fylkestingsvalg i kommunen.

Valgstyrets sekretær

Borgny Danielsen, tlf. 412 99 574