Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øverste politiske myndighet. Kommunestyret består av medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år.

Formannskapsmodellen

Når en kommune styres etter formannskapsmodellen er det kommunestyret som er kommunens øverste politiske organ.

Kommunestyret velger representanter til formannskapet og de andre politiske utvalgene. I Bærum kommune velges representantene til de politiske og upolitiske utvalgene etter forholdstallprinsippet.

Hva er forholdstallprinsippet?

Forholdstallsprinsippet er når den prosentvise andel representanter et parti, eller samarbeidende partier, har i kommunestyret gjenspeiler antall verv partiet, eller samarbeidende partier, får i andre styrer, råd og utvalg.

Demokratisk medvirkning

De demokratiske prosessene i kommunen inkluderer det politiske systemet, men er også prosesser som drives av administrasjonen, gjerne i forkant av den politiske behandlingen. Eksempler er deler av det kommunale planarbeidet. Her inviteres involverte parter på mange nivå til å komme med meningsytringer og innspill.

I tillegg har kommunen en rekke upolitiske styrer, råd og utvalg som har ansvar og arbeidsoppgaver innen et avgrenset område. Eksempler på dette er kommunens råd for funksjonshemmede og ungdommens kommunestyre.

Slik påvirker du

Politikerne og kommuneadministrasjonen vil styre kommunen til det beste for deg, og vil gjerne høre dine synspunkter om saker og tema du brenner for. Har du som enkeltperson eller medlem av en organisasjon en sak du vil lufte for politikerne  er det flere måter du kan gjøre dette på.

Åpne møter: Alle politiske møter – i kommunestyret, formannskapet og de ulike utvalgene – er åpne for innbyggerne, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene.

Klagenevndens møter er lukket for publikum, men kontrollutvalgets møter er åpne.

Politisk reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg, nevnder og råd finner du her (pdf)