Høring - Vei- og gatenormal - Bærum kommune

Bærum kommune v/Vei og trafikk har utarbeidet utkast til ny Vei- og gatenormal, som nå sendes ut på høring, til offentlige instanser og private organisasjoner som direkte eller indirekte berøres. Dokumentet erstatter gjeldende Veinormal fra 2013 rev. 2015. COWI har bistått i arbeidet med ny normal.

Ny normal bygger på krav gjengitt i N100 fra Statens vegvesen og Oslo kommunes nye Gatenormal. Normalen stiller tekniske krav og rammer for vei- og gate utforming. Kravene vil bli gjeldende for det kommunale veinettet i Bærum kommune.

Forslag til revidert veinormal har til formål å møte dagens krav og satsingsområder med forslag til gode løsninger for universell utforming, gange, sykkel, overvannshåndtering, samt arealeffektiv utforming av gater i sentrale strøk.
Merk at vedlagt Vei- og gatenormal vil konverters til INDESIGN, hvor hele dokumentet (inkludert figurer m.m.) får et mer helhetlig design.

Det bes om innspill til:

  • Vei- og gatenormalen, hoveddokumentet
  • Normark
  • Sykkelgate som del av hovedsykkelveinett: Foreslått løsning er at en sykkelgate skal ha ÅDT (års- døgntrafikk) mindre enn 500. Merk at dette gjelder spesifikt sykkelgater og ikke vanlige veier og/eller gater. Når oppleves det trygg for syklister å ferdes sammen med bilistene i vei/gate?
  • Synspunkter rundt renovasjon løsninger/krav som bør fremkomme i normalen, knyttet til trafikksikkerhet, henting og krav om snuplass på egen grunn, m.m.

Høringsfristen er 1. november 2021.

Vedlagt skjema (høringsinnspill) kan benyttes for å komme med innspill.

Høringssvar sendes til:

post@baerum.kommune.no

Lenker til dokumenter Vei- og gatenormal