Ved behandling av Kommuneplanens arealdel 2017-35 vedtok planutvalget den 23. november 2017 at forslag til endret arealbruk for 10 delområder legges ut på høring.

 • Østre Frogner gård: Et område på 7,7 dekar foreslås omdisponert fra LNFR til boligformål. 
 • Grorudenga gård: Et område på ca 16 dekar foreslås omdisponert fra LNFR til nytt boligområde. I tillegg foreslås to boligtomter på til sammen ca 4 dekar omdisponert fra LNFR til nytt boligområde.
 • Kirkerudbakken – Åses vei: Et område på ca 10 dekar foreslås omdisponert fra LNFR-område til nytt boligområde.
 • Franzefoss Steinskogen: Et område på ca 170 dekar foreslås omdisponert fra LNFR til område for råstoffutvinning. Området ligger innenfor markagrensa. 
 • Marie Michelets vei 8: Et område på ca 3,6 dekar foreslås omdisponert til nytt boligområde. Området er avsatt til eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan. 
 • Øverland: Et område på ca 40 dekar foreslås omdisponert. To alternativer legges ut på høring:
 1. Omdisponering fra nytt boligområde til LNFR
 2. Omdisponering fra nytt boligområde til offentlig tjenesteyting
 • Rykkin – Brekkeski omsorgsboliger: Tre alternativer for utvidelse av areal til offentlig tjenesteyting:
 1. Rykkinn – Brekkeski Nordby gård: Et område på ca. 15 dekar foreslås omdisponert fra LNFR til offentlig tjenesteyting. Området benyttes til offentlig tjenesteyting i dag.
 2. Rykkinn - Brekkeski alternativ 2: Et område på ca. 6 dekar foreslås omdisponert fra henholdsvis LNFR og boligområde til offentlig tjenesteyting. 
 3. Rykkinn – Brekkeski alternativ 3: Et område på ca. 6 dekar foreslås omdispornert fra LNFR til offentlig tjenesteyting.

Høringsfristen er 1 februar 2018.

Merknader påføres saksnummer 17/33249, og sendes Bærum kommune, Områdeutvikling, Postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no

Saksbehandler: Camilla Florvaag-Dybvik, tlf. 67 50 47 89.

Relevante dokumenter:

Saksdokumenter

Oversiktskart

Kartutsnitt

Tilleggsdokumenter til Steinshøgda Franzefoss steinbruddet