Nå legges planene for utviklingen av Bærumssamfunnet frem mot 2035. Vi ber om innspill.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som både omfatter en samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 

Dette høringsutkastet omfatter kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen beskriver Bærums ressurser og langsiktige utfordringer. Følgende hovedmål frem mot 2035 legges til grunn for kommunens langsiktige arbeid:

  • Sikre bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring.
  • Sikre en balansert samfunnsutvikling som er mangfoldig, grønn og urban.
  • Være en innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft.
  • Legge dialog og medvirkning til grunn for utvikling av bedre løsninger.

Samfunnsdelen omfatter en beskrivelse av hva kommunens 4 hovedmål vil innebære i et langsiktig perspektiv. 

Kommuneplanens samfunnsdel beskriver hvordan kommunens tjenesteyting skal møte de langsiktige utfordringene. Gjeldende sektorplaner og meldinger er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel. Hovedinnholdet er kortet ned og samlet i dokumentet. Dette er i realiteten en lett rullering, der vi endrer planformatet, men i liten grad har endret hovedgrep og delmål for å møte fremtidens utfordringer.  

Arealstrategien

De overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv fremkommer av arealstrategien. Et sentralt element i arealstrategien er fokus på styring av utbyggingen mot områder med god tilknytning til det eksisterende banenettet, samt en mer restriktiv holdning til utbygging i områder hvor kollektivdekningen er mindre god.

Vi ber om merknader til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi innen 30. september 2016.

For ordens skyld minner vi om at fristen for innspill til endringer av kommuneplanens arealdel var 31. mars 2016. Innspill til endringer av kommuneplanens arealdel som kommer inn i forbindelse med pågående høring av samfunnsdelen, vil ikke bli behandlet.

Les kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategien.

Innspill kan sendes til post@baerum.kommune.no, eller som brev til: Strategi og utvikling, Bærum kommune, 1304 SANDVIKA.

Spørsmål kan rettes til Rune Snildal, tlf. 992 91 410 eller e-post rune.snildal@baerum.kommune.no.