Når et planarbeid starter opp, skal den som utarbeider planforslag (forslagsstiller) alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Planarbeid som er varslet

Fossum gård – Ankerveien 201, detaljregulering - Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for Ankerveien 201, GNR/BNR 31/164 i Bærum kommune

Varsel om endring av reguleringsplan for Kalvøya PlanID20011008

Kattås vannrenseanlegg, detaljregulering

Ny regional sikkerhetsavdeling, detaljregulering

Varsling av møte og utvidet planområde, reguleringsplan for Ny vannforsyning Oslo, planID 2017018