Formannskapet vedtok i sitt møte 27. mai 2020 kandidater til verv som meddommere til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett for perioden 1. januar 2021-31. desember 2024. Endelig valg foretas av kommunestyret i møtet 17. juni 2020.

Listeforslagene legges ut her på offentlig ettersyn jfr. Domstolloven §68.

I henhold til domstolloven §68 legges forslag ut til offentlig ettersyn i to uker. Innvendinger sendes til Politisk sekretariat innen 10. juni 2020. Melding sendes til Politisk sekretariat, Postboks 700, 1304 Sandvika.

Spørsmål kan stilles til Anne-Grete Bukier: politisk.sekretariat@baerum.kommune.no eller tlf. 92 48 46 04.

Meddommere til Asker og Bærum tingrett (pdf)

Meddommere til Borgarting lagmannsrett (pdf)

Meddommere til jordskifteretten for Bærum kommune (pdf)

Skjønnsmedlemmer til Asker og Bærum tingrett (pdf)