Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, kunngjøres høringsutkast til ny plan «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 – 2022 i Bærum».

Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, kunngjøres høringsutkast til ny plan «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 – 2022 i Bærum». Ny plan vil erstatte tilsvarende plan for perioden 2015 – 2018. 

Planen legges ut på kommunens internettsider, under kunngjøringer.

Høringsfristen er frem til 20/6-18.

Planen skal opp til politisk behandling høsten 2018.  Planen setter fokus på folkehelse, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og det er blant annet foreslått visjon, mål og tiltak for kommunens engasjement i planperioden. Planen omfatter også en prioritert plan for anleggsutvikling hvor kommunal delfinansiering foreslås.

«Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 – 2022 i Bærum» er en tematisk plan, dvs. uten selvstendig juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer. 

Høringsinnspill merkes med planens navn og sendes Bærum kommune, Natur og Idrett på epost til post@baerum.kommune.no 

 HøringsdokumentFysisk aktivitet idrett og friluftsliv Høringsutkast