På grunnlag av innsendt brev hvor det ble søkt om å få endret skrivemåten av øynavnet fra Ostøya til Oustøya og fra Lille og Store Ostsundet til Lille og Store Oustsund, reiste Kartverket 22.10.2018 navnesak for naturnavnet Ostøya/Oustøya og gårdsnavnet Ost/Oust. Navnesaken ble reist for å få fastsatt én skrivemåte for offentlig bruk.

Statens kartverk har 11.02.2020 gjort vedtak om skrivemåtene av følgende stedsnavn i Bærum kommune:

 • Ostøya (øy i sjø)
 • Ost (gard 44)
 • Ost (hovednavn) / Ostøya (undernavn) (bruk 44/1)
 • Ost (bruk 44/10 og 44/22)  Ost skog (bruk 44/190)
 • Lille Ost (eiendommer)
 • Lille Ostøya (bruk 44/42)
 • Lilleosttangen (nes i sjø)
 • Store Ostsund (sund i sjø)
 • Lille Ostsund (sund i sjø)
 • Ostomnen (gammel bosettingsplass)
 • Ostbukta (vik i sjø)

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

 Der det er vedtatt både et hovednavn og et undernavn, er det hovednavnet som vil vises i kartet.

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. forvaltningsloven § 29. Dersom meldingen skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang.

Eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

 Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet.

For videre informasjon og orientering i saken (se vedtaket her):