Bærum kommune skal forebygge, avdekke og håndtere når barn og unge utsettes for vold, seksuelle krenkelser og overgrep.

Bærum kommune skal forebygge, avdekke og håndtere når barn og unge utsettes for vold, seksuelle krenkelser og overgrep. Alle ansatte i Bærum kommune skal ha handlingskompetanse, de skal ha kunnskap til å se og mot til å handle, for å sikre at barn som lever med vold, seksuelle krenkelser og overgrep får hjelp.  Dette gjelder alle tjenester som er i kontakt med målgruppen 0 -23 år.

Hensikten med handlingsplanen for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep er å lansere en tredelt strategi som retter seg mot barn, foreldre og ansatte.

Grunnlaget for god seksuell helse legges allerede tidlig i småbarnsalder. Barna oppdager og utforsker sin egen seksualitet, kjønnsidentitet og seksuelle identitet og stiller spørsmål relatert til kropp, kjønn og reproduksjon allerede fra 3-4 års alder. Å lære å respektere andres kropp og grenser er avgjørende for å forebygge krenkelser. Ved å systematisk formidle alderstilpasset kunnskap i barnehage og skole ønsker kommunen å skape et positivt forhold til, og trygghet på, egen kropp. Dette vil gjøre det lettere for barnet å skille mellom positiv og problematisk berøring og kan senke terskelen for å si ifra til en voksen dersom det selv blir utsatt for krenkelser eller overgrep.

Høringsuttalelsene sendes pr. e-post til post@baerum.kommune.no , merket 18/13659 innen 15. september 2018. Skriv hvilken tjeneste høringsuttalelsen kommer fra.

Høringsdokumentene finner du her:

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
slt@baerum.kommune.no