Bærum kommune sender på høring forslag til ny forskrift om fartsgrenser på sjøen i Bærum kommune. Høringsfristen er 5. desember 2021.

Høringsuttalelser sendes til post@baerum.kommune.no.

Sakens bakgrunn

Den nye nasjonale forskriften om fartsgrenser på sjøen av 19.04.2021 opphever eksisterende lokale forskrifter om fartsgrenser på sjøen i alle landets kommuner. Den nasjonale forskriften stiller et generelt krav til aktsomhet ved ferdsel på sjøen, og har en særlig bestemmelse om ferdsel ved badeplasser. Samtidig gir havne- og farvannsloven § 8 hjemmel til at kommunen kan gi lokal forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde. Kommunen kan gi andre fartsgrenser for fritidsfartøy enn de som er satt den nasjonale forskriften. Kystverket har i brev til kommunene gitt beskjed om det må fastsettes nye lokale forskrifter om fart innen 1. januar 2022 dersom kommunene ønsker å beholde dagens lokale fartsgrenser. Utkast til ny lokal forskrift sendes her på høring.

Rettslig grunnlag

Havne- og farvannsloven gir kommunen hjemmel til å fastsette lokal forskrift om fart for fritidsfartøy i kommunens sjøområde. Med fritidsfartøy menes fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet. Kommunens sjøområde er område hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven med unntak av hoved- og biled. I Bærum går det en biled inn til Sandvika langs grensen mot Asker. Det er Kystverket som fastsetter fartsgrensen i leden, og Asker og Bærum har i samarbeid bedt Kystverket om å fastsette en fartsgrense på 5 knop i leden fra Store Ostsund og inn mot Sandvika.

Nærmere om forslaget

Bærum kommune har utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift om fartsgrenser i kommunens sjøområder. Forslaget ble lagt fram for Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 14. oktober 2021, og utkastet til forskrift inneholder nå tre alternative forslag til fartsgrenser, som alle sendes på høring.

Alternativ 1: Det skal være 5 knop fartsgrense 250 meter fra land eller øyer, samt i hele sjøområdet på innsiden av sundet mellom Kalvøya og Høvikodden. I områder hvor det ikke er 5 knop skal fartsgrensen være 25 knop.

Alternativ 2: Opprettholder dagens generelle regel med fartsgrense på 5 knop 150 meter fra land, men fartsgrensen økes fra 15 til 25 knop i områder hvor det ikke er 5 knop. For å unngå for stor fart i de indre sjøområdene som er lenger enn 150 meter fra land, foreslås det en sone med 5 knops fartsgrense i hele området innenfor Store Ostsund, Lille Ostsund og Snarøysundet.

Alternativ 3: Opprettholder 5 knop er høyeste tillatte fart innenfor en avstand av 150 meter fra land eller øyer, og øker fartsgrensen fra 15 til 25 knop der fartsgrensen ikke er 5 knop, men uten å opprette en større sone med 5 knops fartsgrense.

Virkeområde: Det er mange som driver med organisert idrett i sjøområdet utenfor Sandvika. Særlig er det mange som driver med seiling og roing/padling. For at ikke forskriften skal legge begrensninger på disse aktivitetene, foreslås det at forskriften kun gjelder for motorisert ferdsel med fritidsfartøy. Det vil si at fartsgrensene ikke gjelder for de som ror eller seiler. Videre gjøres det unntak fra fartsgrensene for følgebåter til organisert idrett, og for sjøfly som er i ferd med å lette eller lande.

Vurdering av ulike hensyn

Det er mange fritidsbåter i sjøområdet til Bærum kommune, og høy fart kan skape farlige situasjoner og gjøre båttrafikken mer uoversiktlig. Særlig på innsiden av de store øyene er det mange som ror, padler og seiler. Mange myke trafikanter på sjøen skaper større behov for at de med store båter og motorer tar hensyn. Fram til nå har fartsgrensen vært 5 knop 150 meter fra land, og 15 knop ellers.

I sundet mellom Kalvøya og Borøya er det bare litt over 500 meter bredt, og det skaper en smal passasje hvor det i dag er lov å kjøre raskere. På innsiden av Kalvøya er det regulert inn en lang robane, som går under Kalvøyabrua. Her er det utfordringer med mange motorbåter som krysser banen, ofte i høy fart. Det foreslås derfor å forby motorisert ferdsel under Kalvøyabrua.

Politiet har kommet med innspill til kommunene i indre Oslofjord at 15 knop er en vanskelig fartsgrense å håndheve. Videre er 15 knop en uhensiktsmessig fart å holde for mange båter, siden båtene da ikke kommer opp i plan, og de lager dermed større hekkbølger. Politiet mener at 25 knop er en bedre fartsgrense i de områdene hvor det ikke er 5 knop, siden dette er lettere å håndheve og skaper mindre bølger.

Forskriften ble fra havne- og farvannsansvarlig i kommunen foreslått med fartsgrenser i tråd med det som nå er alternativ 2, altså med 5 knops fartsgrense innenfor alle de største øyene, og også i det større bassenget mellom Høvikodden, Kjeholmen, Borøya og Ostøya. Dette var for å skape et større område med lavere fart når man hever fartsgrensen andre steder fra 15 til 25 knop. Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur har vedtatt at det også skal sendes på høring to alternativer: Det som i forskriften heter alternativ 1 innebærer at et mindre område blir avsatt som en ren 5 knops-sone, samtidig som man øker området med 5 knop fra 150 til 250 meter fra land. Det vil også gi større områder med 5 knop fartsgrense enn i dag, men det vil gjøre at hovedregelen om 5 knop i en viss avstand fra land blir forskjellig mellom Oslo, Bærum og Asker. Asker har foreslått å videreføre 5 knop 150 meter fra land, mens i Oslo er det forslag om å ha 5 knopsgrense 200 meter fra land.

Videre høres også et alternativ 3, hvor man opprettholder dagens 5 knop 150 meter fra land, og øker fartsgrensen andre steder, uten å avsette egne 5-knops-soner.

Det er vedlagt kart som illustrerer de ulike forslagene.

Konsekvenser

Forslaget har til hensikt å bedre sikkerheten i kommunens sjøområder, samt gjøre det enklere for befolkningen å vite hvor det er 5 knops fartsgrense, og enklere for politiet å håndheve brudd på fartsgrensene.