I forbindelse med politisk behandling av ny løsning for ungdomsskolene Hauger og Gjettum gjennomføres det en høringsrunde hvor skoler og andre berørte har anledning til å gi innspill til sakens behovs – og løsningsvurderinger.

Høringsfrist 26.05.2021

I forbindelse med politisk behandling av ny løsning for ungdomsskolene Hauger og Gjettum gjennomføres det en høringsrunde hvor skoler og andre berørte har anledning til å gi innspill til sakens behovs – og løsningsvurderinger.

Skolebehovsanalysen 2021‐2040, som var på høring våren 2021, foreslår grep som løser kapasitetssituasjonen ved Hauger ungdomsskole ved å utnytte kapasitet ved ungdomsskolene Eineåsen og Mølladammen gjennom endringer i inntaksområder.

I saken som nå legges ut på høring redegjør Kommunedirektøren for to alternative løsningvalg for ungdomsskolekapasiteten i vestre/midtre Bærum. I korte trekk omhandler dette videreføring av to skoler med henholdsvis 4 og 5 paralleller, eller sammenslåing av skolene til én 8 parallell skole. Størrelsen på skolene forutsetter at kretsjusteringene som er foreslått i Skolebehovsanalyse 2021‐2040 for Hauger skole, gjennomføres.

Endelig valg av lokasjon for ny løsning skal først besluttes etter at det er gjennomført en konseptfase med mulighetsstudier.

Kommunedirektøren har følgende prioritering for lokasjon for en ny samlet skole:

  1. Gjettum skoletomt
  2. Vallerhjemmet sykehjemtomt
  3. Hauger skoletomt.

Ny løsning for disse skolene planlegges realisert til skoleåret 2026/2027.

Denne saken må sees i sammenheng med Skolebehovsanalyse 2021‐2040 som har vært på høring våren 2021, Konsept for skoleanlegg i Bærum og Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) 2021‐2040.

Det er spesielt viktig at skolene uttaler seg om løsningsvalg; videreføring av to skoler eller én samlet skole.

Høringsinstansene kan uttale seg om alle forhold som er relevante for saken. Det vil være en fordel om FAU vurderer høringsutkastet i forkant av SU sin behandling, og at FAU sine synspunkter fremkommer som en del av SU sin uttalelse.

Høringssvar sendes til:

post@baerum.kommune.no

Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Ny ungdomsskolekapasitet vestre/midtre Bærum», navn på avsender, arkivsak 21/4482.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringen kan rettes til:

jeanette.nyseter@baerum.kommune.no

Høringsbrev - sak ny løsning for ungdomsskolekapasitet i vestremidtre Bærum 

Valg av løsning for ungdomsskolekapasiteten i vestremidtre Bærum.

Del to - mer om saken