Bærum kommune skal revidere den lokale forskriften for vann- og avløpsgebyrer.

Høringsfristen er mandag 24.10.2016.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-15.09.2016- 082/16

Vedtak

Forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer legges ut til offentlig høring.

Rådmannens forslag til vedtak

Forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer legges ut til offentlig høring.

Saken i korte trekk

Tidligere behandling:
Lokal forskrift ble sist vedtatt av kommunestyret 12. desember 2007
Redegjørelse:
Rådmannen legger med dette frem forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Bærum kommune.

Den lokale gebyrforskriften er hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 og kapittel 16 i forskrift om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften).

Den lokale gebyrforskriften har til hensikt å gi utfyllende bestemmelser med lokal tilpassing til den sentrale forskriften og tilrettelegge for størst mulig forutsigbarhet ved beregning av vann- og avløpsgebyrer. Rammen for gebyrene er at disse ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren (selvkost).

Bakgrunnen for at rådmannen nå fremmer forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer er følgende:

  • Forskriftens bestemmelser vedrørende beregning av bebyggelsens størrelse er ikke presis nok.
    I forbindelse med en større byggesak i 2010 ble det påpekt av utbygger at beregningsmetodene beskrevet i § 6.1 kunne gi forskjellige areal for et og samme bygg. Utbygger fremmet klagesak for Bærum kommunes Klagenemnd. Utbygger fikk ikke medhold i nemden. Utbygger tok opp spørsmålet med Sivilombudsmannen. I sin uttalelse støtte Sivilombudsmannen Bærum kommunes fortolkning av paragraf 6.1 i den lokale forskriften. Samtidig henstilte Sivilombudsmannen i sin uttalelse om at paragraf 6.1 gis en tekst som ikke kan misforstås. Rådmannen har fulgt opp Sivilombudsmannens henstilling i forskriftsforslagets § 4 - Bygningens areal fastsettes som det totale arealet (BRA-total) slik det er registrert i Matrikkelen. Matrikkelen er det offisielle register over fast eiendom, bygninger, bosteder og adresser.
  • Ønske om forenkling.
    Basert på omlag 10 års erfaring med nåværende lokal forskrift, ser rådmannen nytten av en forenkling av forskriften. Endringene som foreslås dreier seg i hovedsak om språklige endringer og at bestemmelser som står i sentrale lover eller sentrale forskrifter er tatt ut.

Prosess/medvirkning internt og eksternt

Forslaget som nå legges frem er utarbeidet i nært samarbeid med kommuneadvokaten.

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningspunkter

Forslag til lokal forskrift legges ut til offentlig høring.

Vedlegg

Høringsuttalelser kan sendes

Bærum kommune
Vann og avløp
Postboks 700
1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no