Kommunen har i dag ca. 17 000 barn i grunnskolealder. I 2026 vil dere være 1 300 flere barn i denne aldersgruppen enn i dag! I 2037 vil det være 3 700 flere enn i dag!

Skolebehovsanalyse 2018-2037 gir en overordnet oversikt over forventet behov for skoleplasser for den kommunale grunnskole. Det fremgår også hvordan kommunens skolekapasitet bør bygges ut for å dekke skolebehovet i de ulike delene av kommunen.

 Kommunen opplever sterk befolkningsvekst. Det er behov for å bygge flere nye skoler, utvide eksisterende skoler og endre skolenes inntaksområder. For å møte elevvekst og oppgraderingsbehov er det nødvendig å etablere større og mer effektive skoleenheter, i samsvar med nytt skolekonsept for Bærum. Gjennom utvidelser og nyetablering vil det komme skoleanlegg med kapasitet på ca. 1 000 elever.

 Det gjennomføres nå en høringsrunde hvor skoler og andre berørte har anledning til å gi innspill til analysens behovs- og løsningsvurderinger. Etter at høringsrunden er gjennomført vil rådmannen vurdere høringsuttalelsene og oppdatere analysen før saken fremmes for politisk behandling våren 2018. Hovedutvalget for barn og unge arrangerer et høringsmøte i forbindelse med politisk behandling. Møtet er berammet 15. mai. Nærmere informasjon om påmelding etc kommer senere.

 Høringsdokumentene finner du her:

 Høringsfristen er fredag 6. april 2018.

 Høringssvar sendes til: post@baerum.kommune.no

Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Skolebehovsanalyse 2018‐2037, navn på avsender, arkivsak 18/1526».

 Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av høringen kan rettes til:

atle.thorud@baerum.kommune.no