Norm for uteoppholdsareal i barnehage og skole. Frist 9. mars 2018

Det har vært et ønske om et verktøy som kan stille krav til funksjon og fysisk utforming for kommunalt eide utomhusanlegg og andre anlegg der det er krav om godkjent utomhusplan, for eksempel parker og grøntanlegg, anlegg i natur- og friluftsområder, leke- og aktivitetsområder, idrettsanlegg, barnehager og skoler.

 En slik veileder vil kunne sikre bedre kvalitet på slike anlegg. Flere andre kommuner har utarbeidet veiledere eller normaler for utomhusanlegg. Et utvalg av disse har vært utgangspunktet for den tverrfaglige gruppens arbeid for å få til et produkt som er godt tilpasset kommunens behov.

 En veileder for utomhusanlegg på tverrfaglig grunnlag vil være et viktig ledd i kommunens visjon om en fremtidsrettet, helhetstenkende kommune med bærekraftige tjenester. Saken inkluder ny veiledende norm for uteoppholdsareal for barnehager og skoler.

 Saken legges ut på offentlig høring får å få innspill fra berørte i saken. 

Sak med tilhørende dokumenter finner du her

Høringsfristen er fredag 9. mars 2018 

Høringsinnspill skal sendes til: Natur og Idrett V/Helge Jørgensen 
E.post: helge.jorgensen@baerum.kommune.no