Høring av Forskrift om regler for godtgjøring av folkevalgte i Bærum kommune. Frist 31. august.

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83  (kommuneloven) trer i kraft fra og med det konstituerende møte i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023. I Bærum kommune er det konstituerende møtet berammet til 23. oktober 2019.

Den nye kommunelovens kapittel 8 inneholder bestemmelsene om rettigheter og plikter for folkevalgte. I forhold til dagens kommunelov er det et nytt krav om at deler av kommunens godtgjøringsregler må fastsettes som lokal forskrift i henhold til reglene i forvaltningsloven, og ikke som reglement.

Kommunestyret i Bærum vedtok den 19. juni 2019 å legge et utkast til «Forskrift om regler for godtgjøring av folkevalgte i Bærum kommune» på høring.

Kommunen legger med dette forskriftsutkastet ut på alminnelig høring.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på e-post til politisk.sekretariat@baerum.kommune.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at avgitte høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kommunens nettside.

Høringsfristen er 31. august 2019.