1. Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale – offentlig ettersyn

 

Bærum kommune og OBOS har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for sosial og teknisk infrastruktur på Fornebu. Avtaleforslaget legges med dette ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd. Frist for merknader er 30 dager.

Avtalen fastsetter et grunneierbidrag til sosial infrastruktur (skoler, barnehager, omsorgsbygg, kultur og idrettsbygg mm.), samt partenes ansvar for gjennomføring av nødvendige tekniske anlegg. Avtalen regulerer også kommunes rett til kjøp av grunn til offentlig formål.  Avtalens bestemmelser om grunneierbidrag til sosial infrastruktur er i henhold til samtykke gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28.10.15. Avtalen kan lastes ned på Bærum kommunes hjemmesider: https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/stedsutvikling-i-barum/nye-fornebu/

Der ligger også innstilling til ny kommunedelplan 3 Fornebu (KDP3)

  1. Forhandlinger om utbyggingsavtaler – kunngjøring av oppstart

Bærum kommune ved rådmannen kunngjør med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler jf. plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd. Forhandlingene er tenkt innledet med følgende grunneiere og innenfor deres områder på Fornebu:

Fornebu sentrum AS

Fornebuporten AS / Aker ASA

KLP

Forhandlingene vil omfatte både teknisk og sosial infrastruktur og er knyttet til kommunedelplan 3 på Fornebu (KDP3).

Bærum kommune har den 14.09.2018 fått samtykke fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å inngå forhandlinger om sosial infrastruktur med ovennevnte grunneiere.

Synspunkter til avtaleforslaget kan rettes skriftlig til Bærum kommune.

Epost: post@baerum.kommune.no

Postadresse: postboks 700, 1304 Sandvika

Merk henvendelsen «Utbyggingsavtaler Fornebu»

Kontaktperson: kommunaldirektør Arthur Wøhni tlf. 67 50 36 35