Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale – offentlig ettersyn

Fornebu – vedtatt utbyggingsavtale 

Bærum kommunestyre vedtok den 20.mai (sak 052/20)  utbyggingsavtale for sosial og tekniske infrastruktur på Fornebu med hhv  Obos og Fornebu sentrum AS. Avtalen kunngjøres i henhold til plan og bygningslovens § 17-4 . Det er ikke klageadgang på vedtaket.

Avtalene fastsetter et grunneierbidrag til sosial infrastruktur (skoler,barnehager, omsorgsbygg, kultur og idrettsbygg mm) samt partenes ansvar for gjennomføring av nødvendige tekniske anlegg .

Avtalen fastsetter et grunneierbidrag til sosial infrastruktur (skoler, barnehager, omsorgsbygg, kultur og idrettsbygg mm.), samt partenes ansvar for gjennomføring av nødvendige tekniske anlegg. Avtalen regulerer også kommunes rett til kjøp av grunn til offentlig formål.  Avtalens bestemmelser om grunneierbidrag til sosial infrastruktur er i henhold til samtykke gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28.10.15. 

Der ligger også innstilling til ny kommunedelplan 3 Fornebu (KDP3)

Avtale med Obos

Utbyggingsavtalen med Obos er en justering av tidligere fremforhandlet avtale som på høring i januar 2019. Justeringer omfatter en bl.a tilpasninger  i avtaleteksten til at KDP 3 nå er vedtatt, samt en del justeringer av teknisk art.

Forhandlinger om utbyggingsavtaler – kunngjøring av oppstart

Bærum kommune ved rådmannen kunngjør med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler jf. plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd. Forhandlingene er tenkt innledet med følgende grunneiere og innenfor deres områder på Fornebu:

  • Fornebu sentrum AS
  • Fornebuporten AS / Aker ASA
  • KLP

Forhandlingene vil omfatte både teknisk og sosial infrastruktur og er knyttet til kommunedelplan 3 på Fornebu (KDP3).

Bærum kommune har den 14.09.2018 fått samtykke fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å inngå forhandlinger om sosial infrastruktur med ovennevnte grunneiere.

Synspunkter til avtaleforslaget kan rettes skriftlig til Bærum kommune.

Epost: post@baerum.kommune.no

Postadresse: postboks 700, 1304 Sandvika

Merk henvendelsen «Utbyggingsavtaler Fornebu»

Kontaktperson: kommunaldirektør Arthur Wøhni tlf. 67 50 36 35