Skolebehovsanalyse 2016-2025 gir en overordnet oversikt over forventet behov for skoleplasser for den kommunale grunnskole. Det fremgår også hvordan kommunens skolekapasitet bør bygges ut for å dekke skolebehovet i de ulike delene av kommunen.

Kommunen har i dag ca. 16 500 barn i grunnskolealder. I 2025 vil dere være 1 700 flere barn i denne aldersgruppen enn i dag! I 2035 vil det være 3 800 flere enn i dag!

Kommunen opplever sterk befolkningsvekst. Det er behov for å bygge flere nye skoler, utvide eksisterende skoler og endre skolenes inntaksområder. For å møte elevvekst og oppgraderingsbehov er det nødvendig å etablere større og mer effektive skoleenheter. Gjennom utvidelser og nyetablering vil det komme skoleanlegg med kapasitet på ca. 1 000 elever.

Overkapasitet i deler av kommunen innebærer at enkelte av de mindre skolene bør slås sammen. Noe som er nødvendig for at kommunen over tid skal kunne opprettholde gode skoleanlegg og en tilfredsstillende driftssituasjon for den enkelte skole.  

Det gjennomføres nå en høringsrunde hvor skoler og alle andre berørte har anledning til å gi innspill til analysens behovs- og løsningsvurderinger. Etter at høringsrunden er gjennomført vil rådmannen vurdere høringsuttalelsene og oppdatere planen før saken fremmes for politisk behandling på nyåret. Sektorutvalg for barn og unge planlegger å arrangere et høringsmøte i forbindelse med politisk behandling.

 Høringsfristen er torsdag 17. desember 2015.

Høringssvar sendes til: post@baerum.kommune.no
Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Skolebehovsanalyse 2016-2025, navn på avsender, arkivsak 15/121214».

Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av høringen kan rettes til:

Jan Tore Haugen Brunstad: jan.tore.brunstad@baerum.kommune.no

Atle Thorud: atle.thorud@baerum.kommune.no