Kommunen har i dag ca. 17 000 barn i grunnskolealder. I 2026 vil dere være 1 300 flere barn i denne aldersgruppen enn i dag! I 2037 vil det være 3 700 flere enn i dag!

Skolebehovsanalyse 2018-2037 gir en overordnet oversikt over forventet behov for skoleplasser for den kommunale grunnskole. Det fremgår også hvordan kommunens skolekapasitet bør bygges ut for å dekke skolebehovet i de ulike delene av kommunen.

Kommunen opplever sterk befolkningsvekst. Det er behov for å bygge flere nye skoler, utvide eksisterende skoler og endre skolenes inntaksområder. For å møte elevvekst og oppgraderingsbehov er det nødvendig å etablere større og mer effektive skoleenheter, i samsvar med nytt skolekonsept for Bærum. Gjennom utvidelser og nyetablering vil det komme skoleanlegg med kapasitet på ca. 1 000 elever.

Det har vært gjennomført en høringsrunde hvor skoler og andre berørte hadde anledning til å gi innspill til analysens behovs- og løsningsvurderinger. Etter at høringsrunden vurderer rådmannen høringsuttalelsene og oppdaterer analysen før saken fremmes for politisk behandling våren 2018. Hovedutvalget for barn og unge arrangerer et høringsmøte i forbindelse med politisk behandling. Møtet er berammet 15. mai. Nærmere informasjon om påmelding etc kommer senere.

Det er kommet tilsammen 37 uttalelse til rådmannens forslag til skolebehovsanalyse. Saken sluttbehandles på siste kommunestyremøte i juni, onsdag 20. juni.

 Høringsdokumentene finner du her:

 Eventuelle spørsmål kan rettes til:

atle.thorud@baerum.kommune.no