Bærum kommune sender nå på høring utkast til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem, kriterier for tildeling og venteliste. Høringsfrist er 11. mai 2017.

Hovedutvalg for bistand og omsorg vedtok 5. april 2017, i sak 26/14 at utkast til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem, kriterier for tildeling og venteliste, sendes på høring til Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd, samt legges ut på åpen høring.

Innhold i forslaget

Forslaget til forskrift inneholder regler om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Forskriften skal også omfatte personer som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Høringsprosessen

Forslaget til lokal forskrift sendes Eldrerådet, Funksjonshemmedes råd, og legges i tillegg ut på åpen høring. Etter høringsperioden behandles forskriften og høringssvar i Hovedutvalg for bistand og omsorg. Alle høringssvarene vil da følge saken.

Det tas sikte på at forslaget til lokal forskrift behandles i kommunestyret i juni og at den trer i kraft fra 1. juli 2017.

Høringsuttalelser sedes på e-post til post@baerum.kommune.no eller per post til Bærum kommune, postboks 700, 1304 SANDVIKA.

Høringssvaret merkes med «Høringsuttalelse lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem, kriterier for tildeling og venteliste».

Dokumenter til saken