Formannskapet 22.08.2017 vedtok at rådmannens forslag til Klimastrategi 2030 og handlingsplan skal sendes på høring. Høringen omfatter både målsettinger, strategier og tiltak. Det er ønskelig at kommunen gjennom høringen kan motta konkrete forslag til nye tiltak eller forbedringer av de tiltakene som inngår i forslaget til handlingsplan.

Alle som ønsker kan gi uttalelse og alle uttalelser vil bli gjort tilgjengelig for politikerne som skal behandle klimastrategien for Bærum.

Formannskapet har vedtatt følgende tidsplan for den videre behandlingen av klimastrategien:

I tillegg planlegges et åpent høringsmøte 9. januar kl 17 i rådhuset, i regi av Hovedutvalg Miljø, idrett og kultur og Formannskapet.

Etter at høringsrunden er gjennomført, vil rådmannen utarbeide en samlet oversikt over høringsuttalelsene. Uttalelsene vil følge den videre behandlingen av saken.

Klimastrategiens hovedfokus er mål og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp slik at vi som samfunn kan bidra til å hindre omfattende global oppvarming. Kommunen arbeider parallelt med strategier for å møte konsekvenser av klimaendringer, slik som skybrudd. Dette inngår ikke i klimastrategien, men er den del av det samlede miljøarbeidet i Bærum.

Høringsfristen er mandag 6. november 2017

Høringssvar sendes som e-post til adressen: post@baerum.kommune.no

Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Klimastrategi 2030, navn på avsender, arkivsak 17/23562».


For mer informasjon om kommunens arbeid med programmet Klimaklok vises det til vår hjemmeside: Klimaklok kommune.

Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av høringen kan rettes til: klimaklok@baerum.kommune.no