Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018–2030 har vært på høring. Fristen gikk ut 16. mars 2018.

Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet definerer ambisjon og målsettinger for sykkelbruken i Bærum kommune. Plan for sykkelveinettet er et verktøy for å følge opp ambisjon og målsetting i strategien. Sykkelstrategien skal være overordnet og legges til grunn for all arealplanlegging i Bærum. Planen skal bidra til at kommunen når de målene som er satt innen 2030. 

Planen for sykkelveinettet angir hvor det bør være tilrettelagt for sykkel i Bærum kommune. Planen er delt opp i et hovedsykkelveinett og et sekundærsykkelveinett og angir hvilke standardiserte løsninger som bør brukes innenfor disse kategoriene. Innenfor hovedsykkelveinettet anbefales separate løsninger for syklistene (sykkelfelt eller sykkelvei med fortau) eller ved lite motorisert trafikk; sykkelgater.

Bærum kommune vedtok forrige sykkelstrategi med tilhørende plan for hovedsykkelveinett i 2011.

Dette dokumentet vil erstatte denne.

 Her finner du forslaget til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet.

Handlingsplan sykkel 2018-2021.

Her finner du andre dokumenter i saken.