Antall eldre i kommunen øker kraftig. I 2036 må kommunen ha ca. 1 000 flere plasser med heldøgns omsorg for eldre enn i dag. Botilbudet for mennesker med utviklingshemming må frem mot 2036 økes fra dagens ca. 300 plasser til ca. 500 plasser. Kommunen har dialog med mennesker med utviklingshemming og deres pårørende om hvordan boligbehovet bør løses. Det er også behov for flere botilbud innenfor psykisk helse, rusomsorgen og kommunale velferdsboliger. Flere av dagens botilbud må erstattes med nye og mer fremtidsrettede tilbud.

Formålet med behovsanalysen er å lage et beslutningsgrunnlag for å sikre riktig dimensjonert kapasitet og gode løsninger i kommunen. Analysen har et tidsperspektiv på 20 år, det vil si fra 2017 til 2036.

I høringsrunden har høringsinstansene og andre som ønsker det anledning til å gi innspill til behovs-framstillinger, vurderinger og løsningsskisser som foreligger i høringsutkastet. Det er anledning til å uttale seg til alle forhold som er relevante for analysen.

Høringsfristen er fredag 24. mars 2017.

Høringssvar sendes til: post@baerum.kommune.no
Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse til behovsanalyse for BBS, omsorgs-boliger og velferdsboliger 2017‐2036, navn på avsender, arkivsak 17/4897».

Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av høringen kan rettes til:
atle.thorud@baerum.kommune.no