Referater og annen informasjon fra Innbyggerutvalg for Skytterdalen.

Innbyggerutvalget er et rådgivende organ og sentralt bindeledd mellom kommunen og lokalsamfunnet Skytterdalen. Innbyggerutvalget har følgende sammensetning: fire folkevalgte (to fra posisjonen og to fra opposisjonen,) en fra administrasjonen og fem innbyggere/lokale aktører fra Skytterdalen. 

Hensikten med et innbyggerutvalg er å avdekke hvorvidt ordningen kan gi ny kunnskap og innsikt i samarbeid med og involvering av innbyggerne, og at innbyggerutvalget skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet. Ordningen er en pilot og erfaringene tas med i videre arbeid innenfor bistand og omsorg. Det vil også være aktuelt å overføre erfaringer fra piloten til andre relevante virksomheter i kommunen.

Innbyggerutvalget har følgende mandat og fokusområde

  1. Fokusområde er primært den immaterielle delen av lokalsamfunnet, holdningen til og oppfatning av det sosiale miljø. Formålet er å få til en snuoperasjon fra et negativ til et positivt inntrykk rundt Skytterdalen. 
  2. Innbyggerutvalg skal bidra til å skape aktivitet og godt sosialt liv mellom husene i samarbeid med frivillige innbyggere, foreninger, kultur- og næringsdrivende på en slik måte at engasjement og aktiviteter blir selvgående etter at initiativet er avsluttet.
  3. Innbyggerutvalget skal stimulere og initiere lokale ressurser og tiltak, slik at miljøet er et godt og trygt sted å bo.
  4. Innbyggerutvalget skal bidra til at innbyggerne sammen med kommunen deltar som frivillige, for å løse avgrensede og definerte oppgaver. Det er også viktig å avklare områder hvor det kan være ønskelig og aktuelt med mer innsats – og hvilke oppgaver som ikke kan løses av lokalsamfunnet. 
  5. Innbyggerutvalget foretar nødvendig konkretisering av mandat og fokusområder i en aktivitets- og tiltaksplan. Utvalget velger selv sin arbeidsform.

Møtereferater