Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur er opprettet av kommunestyret og har i dag 15 faste representanter som er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Medlemmene er valgt i en fireårsperiode fra 2019-2023.

Ansvarsområde

       
Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål Natur og nærmiljø Brann og ulykkesvern
Kulturminner Fysisk planlegging Samferdsel Renovasjon og avfall
Vann og avløp Anleggsdrift Transport  
 • har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde.
 • har fullmakt til å omdisponere beløp mellom programområdene innen sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.
 • skal foreslå prioriteringer til handlingsprogram.
 • kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.
 • kan overføre myndighet til arbeidsutvalg/ utvalgsleder eller kommunedirektøren.
 • kan gi høringsuttalelser til utredninger og saker.
 • Innstiller til formannskapet i saker utvalget selv ikke kan avgjøre.
 • I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet har utvalget instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Reglement for Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

§ 1 Valg og sammensetning

Hovedutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og velges for fire år.

Hovedutvalg miljø, idrett og kultur har 15 medlemmer. Medlemmene er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Det kan unntaksvis velges medlemmer som ikke er blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.

Fra hvert parti/partiliste velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, med et tillegg av to. Disse bør velges blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.

§ 2 Ansvarsområde

Hovedutvalg miljø, idrett og kultur har samme ansvarsområde som den administrative fordeling av program- og resultatområder som er følgende:

 • PO 52 Kultur og fritid
 • PO 53 Kirke og andre religiøse formål
 • PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø
 • PO 62 Brann og ulykkesvern
 • PO 63 Samferdsel
 • PO 64 Renovasjon og avfall
 • PO 65 Vann og avløp
 • PO 66 Anleggsdrift
 • PO 67 Transport 

Utvalget har også ansvaret for kommunens arbeid med miljø, klima, frivillighet, og kommunens reiselivssatsing. Utvalget har ansvar for viltforvaltningen.

I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, jf. nedenfor, har det instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

§ 3 Myndighet

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde, dog begrenset av de rammer og retningslinjer som er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, herunder bestemmelsene i dette reglementets del 1 og 2, reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker eller av lov eller bestemmelser i henhold til lov.

Utvalget har fullmakt til å omdisponere beløp mellom programområdene innen sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.

Utvalget skal foreslå prioriteringer innen sitt ansvarsområde når det gjelder forslag til handlingsprogram.

Utvalget kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.

Utvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet innen sitt ansvarsområde til arbeidsutvalg/utvalgsleder eller kommunedirektøren når saker ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 3 første ledd.

Utvalget kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser til utredninger/saker.

§ 4 Innstilling

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til formannskapet.

Medlemmer-Hovedutvalg miljø,idrett og kultur

Dag Egil Strømme

Høyre

Tlf: 90 08 60 16

Leder Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
Medlem Kommunestyret
Medlem Formannskapet

 

Johan Malvik

Venstre

Tlf: 48 19 07 25

Medlem Kommunestyret
1. vara Formannskapet
Nestleder Hovedutvalg miljø, idrett, kultur

Hilde Solberg Øydne

Høyre

Tlf: 90 06 45 10

Medlem Kommunestyret
9. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Frigg Winther Rugset

Høyre

Tlf: 93 23 98 34

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø,idrett og kultur
6.vara Planutvalget

Haakon Christopher Sandven

Høyre

Tlf: 93 06 70 57

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett, kultur

Marianne Rieber-Mohn

Arbeiderpartiet

Tlf: 92 04 87 84

2.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø,idrett og kultur
1.vara Planutvalget

Nikki Schei

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 93 26 89 66

Medlem Kommunestyret
1.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø,idrett og kultur
3.vara Planutvalget

Cristin Xiaojun Liu

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 45 38 64 37

Medlem Kommunestyret
2. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Øystein Goksøyr

Venstre

Tlf: 95 90 13 29

Medlem Kommunestyret
3. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett, kultur
3. vara Utvalg for samarbeid

Wenche Funderud Berg-Olsen

Fremskrittspartiet

Tlf: 95 12 12 68

Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
4. vara Hovedutvalg barn og unge

Truls Bergersen

Fremskrittspartiet

Tlf: 98 88 83 00

3. vara Kommunestyret
3. vara Hovedutvalg barn og unge
4. vara Hovedutvalg bistand og omsorg
Medlem Hovedutvalg Hovedutvalg miljø, idrett og klima
3. vara Klageutvalget

Finn Hebbe Johnsrud

Senterpartiet

Tlf: 91 16 62 33

Medlem Kommunestyret
1. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
3. vara Eierutvalget 

Ola Helmich Borchgrevink Pedersen

Arbeiderpartiet

Tlf: 94 82 94 72

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg miljø, idrett og klima

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika