Utvalget har 15 faste medlemmer og har politiske ansvaret for tjenesteområdene pleie og omsorg, kommunalhelse, sosialtjenester og bolig. Medlemmene er valgt inn i en fireårsperiode fra 2019-2023.

Ansvarsområde

   
Pleie og omsorg Sosiale tjenester og bolig
Kommunehelse  
 • har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde.
 • har fullmakt til å omdisponere beløp mellom programområdene innen sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.
 • skal foreslå prioriteringer til handlingsprogram.
 • kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.
 • kan overføre myndighet til arbeidsutvalg/ utvalgsleder eller kommunedirektøren.
 • kan gi høringsuttalelser til utredninger og saker.
 • Innstiller til formannskapet i saker utvalget selv ikke kan avgjøre.
 • I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet har utvalget instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Reglement for Hovedutvalg bistand og omsorg

§ 1 Valg og sammensetning

Hovedutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og velges for fire år.

Hovedutvalget bistand og omsorg har 15 medlemmer. Medlemmene er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Det kan unntaksvis velges medlemmer som ikke er blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.

Fra hvert parti/partiliste velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, med et tillegg av to. Disse bør velges blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.

I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, jf. nedenfor, har det instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

§ 2 Ansvarsområde

Hovedutvalg bistand og omsorg har samme ansvarsområde som den administrative fordeling av program- og resultatområder som er følgende:

 • PO 32 Pleie og omsorg
 • PO 33 Sosialtjenester og bolig
 • PO 36 Kommunehelse

§ 3 Myndighet

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde, dog begrenset av de rammer og retningslinjer som er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, herunder bestemmelsene i dette reglementets del 1 og 2, reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker eller av lov eller bestemmelser i henhold til lov.

Utvalget har fullmakt til å omdisponere beløp mellom programområdene innen sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.

Utvalget skal foreslå prioriteringer innen sitt ansvarsområde når det gjelder forslag til handlingsprogram.

Utvalget kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.

Utvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet innen sitt ansvarsområde til arbeidsutvalg/utvalgsleder eller kommunedirektøren når saker ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 3 første ledd.

Utvalgene kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser til utredninger/saker.

§ 4 Innstilling

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til formannskapet.

Medlemmer-Hovedutvalg bistand og omsorg

Torbjørn Espelien

Fremskrittspartiet

Tlf: 90151741

Leder Hovedutvalg bistand og omsorg
Medlem Kommunestyret
Medlem Formannskapet
1. vara Planutvalget

Maria Barstad Sanner

Høyre

Tlf: 45883140

Nestleder Hovedutvalg bistand og omsorg
Medlem Kommunestyret
Medlem Formannskapet

Torill Hodt Heggen

Høyre

Tlf: 45259001

Leder Klageutvalget
Medlem Kommunestyret
2.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg bistad og omsorg

Morten Dahl-Hansen

Høyre

Tlf: 91743959

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg
7. vara Formannskapet

Bjørn Nordal Røtnes

Høyre

Tlf: 90606435

Leder Utvalg for samarbeid
1. vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Frank Rolland

Venstre

Tlf: 97057711

Medlem Kommunestyret
2.vara Formannskapet
Medlem i Hovedutvalg bistand og omsorg
1.vara Utvalg for samarbeid

Bjørn Martin Johnsen

Arbeiderpartiet

Tlf: 91684913

Medlem Kommunestyret
1.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Lina Parvizian

Arbeiderpartiet

Tlf: 45454999

Medlem Kommunestyret
2.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Johannes Kiese

Arbeiderpartiet

Tlf: 41277175

3.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Gøril Andersen

Fremskrittspartiet

Tlf: 90596233

Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg
2. vara Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Line Norman Jernæs

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 94439749

6.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Hans Kristian Aag

Penjonistpartiet

Tlf: 92202519

1.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Arnulf Harald Myklebust

Kristelig Folkeparti

Tlf: 47630334

3.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg bistand og omsorg

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika