Hovedutvalg for barn og unge er opprettet av kommunestyret og har i dag 15 faste representanter som er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene er valgt inn i en fireårsperiode fra 2019-2023.

Ansvarsområde

   
Grunnskoleopplæring Barnehager
Barne- og ungdomstjenesten Barnevern
 • har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde.
 • har fullmakt til å omdisponere beløp mellom programområdene innen sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.
 • skal foreslå prioriteringer til handlingsprogram.
 • skal velge medlemmer og varamedlemmer til skolenes samarbeidsutvalg.
 • kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.
 • kan overføre myndighet til arbeidsutvalg/ utvalgsleder eller kommunedirektøren.
 • kan gi høringsuttalelser til utredninger og saker.
 • Innstiller til formannskapet i saker utvalget selv ikke kan avgjøre.
 • I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet har utvalget instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

Reglement for Hovedutvalg barn og unge

§ 1 Valg og sammensetning

Hovedutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og velges for fire år.

Hovedutvalg barn og unge har 15 medlemmer. Medlemmene er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Det kan unntaksvis velges medlemmer som ikke er blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Fra hvert parti/partiliste velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, med et tillegg av to. Disse bør velges blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.

§ 2 Ansvarsområde

Hovedutvalg barn og unge har samme ansvarsområde som den administrative fordeling av program- og resultatområder som er følgende:

 • PO 22 Grunnskoleopplæring
 • PO 23 Barnehager
 • PO 27 Barnevern.

I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, jf. nedenfor, har det instruksjonsmyndighet overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves i form av vedtak i utvalget.

§ 3 Myndighet

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde, dog begrenset av de rammer og retningslinjer som er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, herunder bestemmelsene i dette reglementets del 1 og 2, reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker eller av lov eller bestemmelser i henhold til lov.

Utvalget har fullmakt til å omdisponere beløp mellom programområdene innen sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.

Utvalget skal foreslå prioriteringer innen sitt ansvarsområde når det gjelder forslag til handlingsprogram.

Utvalget velger medlemmer og varamedlemmer til skolenes samarbeidsutvalg. Utvalget kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.

Utvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet innen sitt ansvarsområde til arbeidsutvalg/utvalgsleder eller kommunedirektøren når saker ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 3 første ledd.

Utvalget kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser til utredninger/saker.

§ 4 Innstilling

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til formannskapet.

Medlemmer-Hovedutvalg barn og unge

Elizabeth Kathleen Hodges Dale

Høyre

Tlf: 94850603

Nestleder Hovedutvalg barn og unge
Medlem Kommunestyret
4.vara Formannskapet

Asbjørn Nilsen

Høyre

Tlf: 91628313

Medlem Kommunestyret
1.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Anfa Hassan Hashi

Høyre

Tlf: 40471990

8.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge
8.vara Hovedutvalg bistand o omsorg

Mads Gram Rygg

Høyre

Tlf: 93613000

Medlem Kommunestyret
1. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Sigrid Barstad Sanner

Høyre

Tlf: 45401879

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Jan Mauritz Thalberg Jr.

Fremskrittspartiet

Tlf: 90965994

Medlem Kommunestyret
2.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge
2.vara Planutvalget

Yngve Ulf Bjerke

Fremskrittspartiet

Tlf: 92290686

6.vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge
3.vara Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Elen Gjevik

Venstre

Tlf: 90254019

1. vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge
2. vara Hovedutvalg bistand og omsorg
2. vara Utvalg for samarbeid

Elisabeth Fremstad Aukrust

Kristelig Folkeparti

Tlf: 92816553

Medlem Kommunestyret
5.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Hans Rugset

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 92664470

Medlem Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge
1. vara Planutvalget
2. vara Hovedutvalg bistand og omsorg

Ingri Zeiner-Henriksen

Miljøpartiet De Grønne

Tlf: 95901860

1. vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Elisabeth Nesset

Arbeiderpartiet

Tlf: 99530513

Medlem Kommunestyret
3. vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Terje Heiestad

Arbeiderpartiet

Tlf: 90858877

11. vara Kommunestyret
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Dina Knudsen

Sosialistisk Venstreparti

Tlf: 412 07 233

Medlem Kommunestyret
2.vara Formannskapet
Medlem Hovedutvalg barn og unge

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika