Kommunerevisjonen utfører på oppdrag fra kontrollutvalget undersøkelser (forvaltningsrevisjon) av den kommunale forvaltningen.

Kontrollutvalget kan be om vurderinger av kommunens regeletterlevelse, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget kontrollerer også om utøvelse av kommunens eierinteresser skjer i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring (eierskapskontroll). Kontrollutvalget kan gi kommunerevisjonen andre kontrolloppdrag.

Kommunerevisjonen kan kreve alle opplysninger og foreta de undersøkelser som er nødvendige for å utføre tillagte oppgaver.

Revisor rapporterer til kontrollutvalget. Det stilles krav til revisors uavhengighet og vandel. Revisjonens ansatte har taushetsplikt.

Kommunerevisjonen i Bærum samarbeider med revisjonsenheter i andre kommuner for gjensidig utveksling av ressurser og kompetanse. Ved behov benyttes også annen ekstern fagkompetanse. Kvaliteten på revisjonens faglige utførelse blir kontrollert av kontrollører fra Norges Kommunerevisorforbund