Gjennom vinteren 2020 har det vært intense forhandlinger i Oslopakke 3 for å gjøre E18 prosjektet bedre, billigere og «grønnere». Viken og Oslo har fått gjennomslag i forhandlingene for store endringer av E18 prosjektet.

Det justerte alternativet for E18 Lysaker - Ramstadsletta innebærer følgende:

Færre bilfelt

dagens 2 bilfelt ut og 3 bilfelt inn erstattes med 2 bilfelt i hver retning + kollektivfelt. Opprinnelig E18plan foreslo 3+3 bilfelt + egen buss vei på overflaten. Justert plan innebærer redusert veikapasitet både i forhold til opprinnelig plan og i forhold til dagens vei. Sammen med bompenger vil dette bidra til nedgang i biltrafikk inn/ut av Oslo.

Bedre busstilbud

ved at gjennomgående busser får egen kollektivfelt på selve E18. Planlagt egen bussvei på overflaten tas ut. Lokalbusser vil istedenfor få prioritet på stedstilpasset lokalvei.

Bedre overganger buss-tog-metro

ved at Lysaker kollektivterminal skal bygges som en del av E18 prosjektet. Prosjektet var tidligere ikke finansiert og ville måtte konkurrerer med andre kollektivprosjekter om Oslopakke 3-midler.

Reduserte bomtakster

fordi justert E18 blir billigere etter endringene og staten har åpnet for forlengelse av innkrevingstid fra 15 til 20 år. Det gjør at hver passering blir noe billigere, men bilistene som skal betale E18, må betaler 5 år lengre. Et lite kjent faktum er at Oslopakke 3 kun bidrar med 33 millioner kr til etappe 1.

Hvorfor trenger Bærum E18?

  1. Byutvikling på Høvik og i Sandvika.
  2. Enklere å gå, sykle og reise kollektivt
  3. Bedre fremkommelighet for buss - sammenheng i kollektivtilbudet
  4. Fremkommelighet for næringslivet
  5. Mindre støv og støy - bedre lokalmiljøer

Hva inngår i første etappe?

Lysaker - Ramstadsletta inkluderer miljølokk og miljøtunell.

Gjønnestunnelen:

Strand til Gjønnes (Bærumsdiagonalen). 
Bærumsdiagonalen fra Gjønnes til E18 vil avlaste Bekkestua og Stabekk for gjennomgangstrafikk og gi bedre rammer for sentrumsutvikling. 

Vestre lenke: 

Veiforbindelse mellom E18 og Fornebu. 
Viktig for Fornebu-utbyggingen for å sikre to veier inn til og ut av Fornebu.

Lysaker kollektivknutepunkt:

For buss, tog og Fornebubanen. 

Gjennomgående sykkelveg på hele strekningen. 

Bakgrunnsdokumenter

Bærum kommunes uttalelse hoveduttalelse til Nasjonal transportplan 

Bærum kommunes tilleggsuttalelse til transportvirksomhetenes innspill. Formannskapets behandling 24.06.20.

Innstilling. 393 S (2019-2020)fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E18 Lysaker–Ramstadsletta i Akershus Prop. 38 S (2019–2020)

Nasjonal transportplan 2018-2029

Områdereguleringen for Lysaker - Ramstadsletta, med tverrforbindelsen mellom Gjønnes og Fornebu. 

En innsigelse fra Oslo kommune ble behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Innsigelsen ble ikke tatt til følge.