Fakta om E18-prosjektet:

 • 6 felts motorvei (3 i hver retning)
 • Separat busstrasé
 • Høystandard sykkelvei
 • Lokalvei med to felt og lav hastighet i dagens trasé
 • Tverrforbindelse fra Gjønnes til E18 ved Strand
 • Ny forbindelse fra E18 til Fornebu
 • Totalkostnad: Ca. 36 milliarder kr
 • Finansiering: Oslopakke 3 (5,8 milliarder kr) og bompenger
 • Lengde: ca. 18 kilometer bestående av et helhetlig veisystem
 • Byggestart 2018

Prosess og fremdrift

 • E18 i Vestkorridoren ligger inne som prioritert prosjekt i NTP (2018-2029), og det er i gjeldende handlingsprogram for Statens vegvesen.
 • Områdereguleringen for Lysaker - Ramstadsletta er vedtatt.
 • Kommunedelplan for ny E18 Lysaker–Slependen ble vedtatt i Bærum kommunestyre i juni 2014.

Planlagt utbyggingstakt

 • Lysaker – Ramstadsletta: 2017-2023
 • Ramstadsletta – Slependen: 2022-2025
 • Slependen – Hønsjordet: 2024-2027
 • Hønsjordet – Drengsrud: 2027-2030

E18 Vestkorridoren er Norges mest trafikkerte vei. Ca. 90 000 biler kjører her hver eneste dag. Ny E18 er først og fremst en miljøsatsing på helhetlige buss- og sykkeltraseer som skal møte dagens og morgendagens befolkningsvekst i tråd med klimaforliket.

Områdereguleringen

Områderegulering for E18- korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu ble vedtatt av kommunestyret 23. juni 2017. Oslo kommune har fremmet innsigelse til planen. Mekling hos Fylkesmannen ble gjennomført uten at det ble oppnådd enighet, og saken ligger nå til behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Nasjonal transportplan (NTP)

NTP 2018-2029 legger til grunn at E18 Vestkorridoren – strekningen Lysaker– Slependen fullfinansieres i perioden. 

Fra innstilling Innst. 460 S – 2016–2017:
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, har merket seg at E18 Vestkorridoren på strekningen Strand–Drengsrud skal bygges ut som et ordinært prosjekt med statlig tilskudd, etterskuddsvis bompengeinnkreving og kommunale bidrag i form av grunneierbidrag. Det er ikke forutsatt ytterligere tilskudd fra Oslopakke 3.

 Lokale prosesser

Noen viktige argumenter for ny E18

E18, slik den er i dag, er ikke tilrettelagt for å prioritere busstrafikken på en god måte: bussene hindres og forsinkes ved påkjøringsrampene der det er kø for å komme inn på E18. Veien skaper støy og lokal luftforurensning som er over nasjonale grenseverdier: i 2030 vil 17 000 personer i Asker og Bærum bo innenfor støysonene til E18. Samtidig taper næringslivet store summer hvert år på å stå i kø på E18.

E18 fungerer også som en barriere mot Oslofjorden og er til hinder for byutvikling, blant annet i Sandvika og Asker.

Miljøprosjekt

Planene for ny E18 innebærer at store deler av strekningen legges i tunnel, for å redusere støy og lokal luftforurensning, og å gjøre det mulig å utvikle byer og tettsteder der den eksisterende veien går. Hovedveien vil bestå av seks gjennomgående bilfelt.   

Det skal etableres en egen, separat bussvei, som ikke hindres av trafikken på E18. Denne bussveien vil kunne gå innom tettstedene langs E18, for å kunne tilby et godt og effektivt busstilbud der folk bor.

Det er også planlagt en høystandard sykkelvei langs strekningen, for å gjøre det raskt, effektivt og trygt å sykle mellom Asker og Oslo.

I korte trekk vil ny E18 bidra til å nå målene i klimaforlige ved å legge til rette for et langt bedre kollektivtilbud og forbedrede sykkelveier, samtidig som kapasiteten for biltrafikken ikke øker vesentlig.

Ingen trafikkøkning mot Oslo Ifølge fagpersoner vil ikke ny E18 medføre trafikkøkning mot Oslo. Det bygges ikke for økning i kapasitet for gjennomgående trafikk. Med de virkemidlene det legges opp til, anslår fagpersoner i blant annet Multiconsult at biltrafikken vil gå ned. Miljøprosjektet E18 vil gi bedre lokalmiljø, bedre buss- og sykkelveier, mer byutvikling og bedre vilkår for næringstransport.

Finansieres av bompenger

Ny E18 er bompengefinansiert – det er trafikantene på veien som skal betale.  I 2012 ble Oslopakke 3 reforhandlet. Da ble det bestemt E18 Vestkorridoren og Manglerudtunellen skal etableres som egne prosjekter utenfor Oslopakke 3, men med et tilskudd fra Oslopakken. Bakgrunnen for dette var at begge disse prosjektene er for store til å tilpasses innenfor et bompengesystem hvor i praksis alle prosjektene må nedbetales i byggeperioden. Tilskuddet til E18 Vestkorridoren ble anslått til 6 milliarder kroner som tilsvarer innkrevingen fra Bærumsnittet som ble opprettet i 2008 for å finansiere E18.

Fra 1. januar 2013 ble merverdiavgiften for veiprosjekter økt fra 9 % til 25 %, noe som gir en betydelig kostnadsvekst på et så stort prosjekt.

: Rapport med oppsummering av workshopen, som ble arrangert i regi av Asker og Bærum kommuner og Statens vegvesen. 

E18 oversikt

E18 oversikt