Målet med dette planarbeidet er å utarbeide en områderegulering som på en helhetlig måte avklarer muligheter for videreutvikling/fortetting og vern av kulturhistoriske verdier og grønnstruktur i Stabekk sentrum.

Planen skal sikre

  • Bymessig utvikling av sentrumsområdet med helhetlig gateutforming og høy arkitektonisk kvalitet. Ny bebyggelse skal ha høy tetthet.
  • Tilrettelegging av allment tilgjengelige møteplasser og steder for rekreasjon.
  • At områdets særpreg, historiske trekk, viktige kulturminner og kulturmiljøer blir tatt vare på.
  • Gode gang- og/ sykkelforbindelser med særlig vekt på forbindelser til togstasjonen.
  • Styrket blågrønn struktur.
  • Tilrettelegge for handel og service-tilbud.
  • Nødvendige arealer til offentlig tjenesteyting.

Oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort 28.4.2015. Det er utarbeidet et planprogram og en stedsanalyse som er grunnlag for planarbeidet.

Stabekk sentrum i bilder