Sandvika er og skal utvikles som byen i Bærum - som regionsenter, kommunesenter og lokalsenter.

Fremtidens Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør vil bli nye byområder som omkranser den gamle bykjernen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig forvandling.

De omfattende plan- og utviklingsprosjektene i Sandvika må ses i sammenheng. Samlet gjør disse planene og prosjektene at byen på mange måter er i «støpeskjeen». Derfor ønsker rådmannen å tegne bildet av bredden i Sandvikas utvikling. Samlet utgjør prosjektene en helhetlig sammenkobling av byområder med bygninger, veier og grønnstruktur, som vi kaller byromsnettverk.

Formannskapet 14. mars 2017

Formannskapet 14. februar 2017 fikk tre presentasjoner:

Saker til politisk behandling våren 2017:

I Sandvika pågår det en rekke omfattende utviklingsprosjekter og det er viktig at disse ses i sammenheng:

  1. Områderegulering for Sandvika sentrum øst
  2. Hamang-/Industriveien – områdereguleringsarbeid pågår
  3. Skoletomt /sosial infrastruktur – mulighetsstudier og forhandlinger
  4. Elvepromenaden/-bredden- fra planskisser til gjennomføring
  5. Sandvika stasjon – oppgradering og utvidelse mot Otto Sverdrups plass
  6. Kadettangen- massemottak og planer for bygging av framtidig park

Sandvika Sentrum Øst

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. For Sandvika Øst er kommunedelplan fulgt opp av en egen områderegulering. Denne har vært på høring våren 2014. Under høringen kom det en del innsigelser knyttet til kulturvern, parkeringsnorm og hensyn til flom. Det har tatt tid å finne løsning på disse innsigelsene. I samarbeid med grunneierne har også rådmannen gjennomført et arbeid med veiledende prinsipplan for offentlig rom- VPOR. Denne danner grunnlag for ambisjonsnivå og kostnadsbilde for utforming av offentlige gater og torg i Sandvika. VPOR gir grunnlag for utbyggingsavtaler som avklarer kostnadsdeling mellom offentlige og private om opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur. Med VPOR på plass og håp om løsning på innsigelser særlig knyttet til Malmskriverkvartalet, kan områdereguleringen fremmes for 2.gangs behandling høsten 2015.

Hamang/ Industriveien

Når ny E16 åpner i 2019/2020 er blitt lagt i tunell fra Kjørbo til Vøyen, kan Hamang/ Industrivei-området åpnes for byutvikling. Kommunedelplanen for Sandvika ga grove rammer for videre byutvikling. Denne følges nå opp av to koordinerte områdeplanprosesser for henholdsvis Hamang og Industriveien. Områderegulering for Hamang er kommet lengst og søkes fremlagt for 1.gangsbehandling rundt årsskiftet 2015/16. For Industriveien er det i samarbeid med grunneierne igangsatt tre mulighetsstudier som grunnlag for videre planarbeid.

Elvepromenaden (elvebredden)

Rådmannen arbeider videre med oppgraderingen av Elvepromenaden mellom Rigmorbrygga og Løkkehaven. Det foreligger nå skisseutkast til å videreføre elvepromenaden fra Rigmorbrygga og til og med arealene foran Brambanigården.

Vår og tidlig sommer 2016 brukes til å innhente innspill og idèer fra næringsliv, innbyggere og grunneiere. Mandag 30. mai inviteres det derfor til dialogmøte om prosjektet på Musikkflekken i Sandvika kl. 16.

Forprosjekt skal være ferdig til sommeren 2016. Vedtatt forprosjekt blir grunnlaget for detaljering som vil bli gjort høsten 2016. Planlagt anleggsstart er høsten 2017. 

Skissebilde fra prosjektet Sandvikas elvepromenade
Skissebilde fra prosjektet Sandvikas elvepromenade

Sandvika stasjon

Tilgjengelighet og publikumsfasiliteter på Sandvika stasjon har lenge vært kritikkverdige. Det er derfor gledelig at ROM og Jernbaneverket nå har konkrete planer for en oppgradering og delvis ombygging av stasjonens førsteetasje. Planene omfatter tydeligere inngangspartier, lysere stasjonshall, heiser til plattformene, ny kafe/ restaurant mot og delvis på Otto Sverdrups plass.

Sandvika i bilder