Sol- og skyggeforhold for «gamle» Sandvika

Nye planforslag for «gamle» Sandvika ligger til politisk behandles våren 2017. Her finner du 3D-filer som viser hvordan sol – og skyggeforhold for «gamle» Sandvika fra nord og sør vil kunne bli etter eventuell ombygging.

Filene angir forholdene på forskjellige tidsfaser gjennom vår og høst.

Sandvika er og skal utvikles som byen i Bærum - som regionsenter, kommunesenter og lokalsenter.

Fremtidens Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør vil bli nye byområder som omkranser den gamle bykjernen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig forvandling.

De omfattende plan- og utviklingsprosjektene i Sandvika må ses i sammenheng. Samlet gjør disse planene og prosjektene at byen på mange måter er i «støpeskjeen». Derfor ønsker rådmannen å tegne bildet av bredden i Sandvikas utvikling. Samlet utgjør prosjektene en helhetlig sammenkobling av byområder med bygninger, veier og grønnstruktur, som vi kaller byromsnettverk.

31. mai 2017 – en merkedag for Sandvika

Dette har kommunestyret vedtatt:

Fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skal rives for gi plass for ny bebyggelse, som vil kunne gi en tredobling av dagens bygningsmasse.  De fire kvartalene er:  

 • Andenæskvartalet(Andenesgården og Aamodtgården),
 • Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården)
 • Tinghuskvartalet
 • Finstadkvartalet (utbygging etter ny E18)

Reguleringsplanen forutsetter minst 45.000 m² med publikumsrettet virksomhet, offentlig og privat tjenesteyting og kontor, og boliger med et samlet bruksareal på inntil 65.000m2.  Høyhuset i Sandvika øst skal begrenses til 16 etasjer og en av de øverste etasjene skal avsettes til allmennyttige formål.

Rådmannen skal legge til rette for en prosess med medvirkning som leder frem til en sak om "Byutvikling Sandvika" som redegjør for mulige ambisjoner og videre arbeid med å utvikle Sandvika både fysisk og innholdsmessig.

Vekt på mennesker og miljø

Områdereguleringen legger til rette for utvikling av et helt nytt byområde. Det er et klart mål at Sandvika Øst skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og meget lave utslipp av klimagasser. Det skal være et kontinuerlig fokus på forbedringsmuligheter når kommunen skal realisere den menneske- og naturvennlige nullutslippsbyen.

Sandvika Øst skal være et forbildeområde hvor det i arbeidet med utviklingen av området skal benyttes metodikk utviklet i forbindelse med FutureBuilt. Byggene skal være er klimanøytrale eller plusshus og utbyggingen skal være klimanøytral.  

Det skal legges til rette for underjordisk gang – tverrforbindelse mellom de forskjellige kollektivholdeplassene og med oppganger i sentrum av byen. 100 % av parkeringsplassene for boligene skal ha ladeuttak for elbil, og mulighet for etablering av bilpoolordninger og (el-)sykkelleie utredes.

Estetikk og arkitektoniske kvaliteter

I den videre oppfølging av reguleringsplanen gjennom byggesaksbehandling skal estetiske uttrykk og arkitektoniske kvaliteter vektlegges. Det skal legges stor vekt på Sandvikas identitetsskaping. I dette ligger blant annet arkitektur, variasjoner i bebyggelse, helhetsinntrykk, bruk av fasadematerialer og farger. Det forutsettes at det fremlegges god dokumentasjon på hvordan disse forhold er vurdert og ivaretatt i rammesøknadene. Sandvika sentrum skal bygges på et konsept "Den hvite byen ved fjorden". Byggene skal benytte ulike materialer, former, fasader, strukturer, slik at den gir byen et lyst og variert særpreg.

Boliger 

Om lag 60 prosent av bygningsarealene som helhet skal benyttes til boliger. Boligtilbudet bør ha en karakter som avspeiler alderssammensetningen i Bærum. I tillegg vurderes muligheter for studentboliger. Boligstørrelser og boligstandard skal tilpasses for å muliggjøre dette. Føringene fra arbeidet med rimelige boliger i Bærum skal legges til grunn for utbyggingen av Sandvika øst. Kommunen skal ha forkjøpsrett på inntil 5 % av boligmassen.

Barn og unge

Det skal utarbeides en egen sak som synliggjør oppveksttilbudet til barn og unge. Skole- og barnehagekapasitet skal være etablert eller sikret. 

Utbyggingsavtaler

Det forutsettes at gårdeierne undertegner en bindende utbyggingsavtale med Bærum kommune etter det innhold som er skissert i rådmannens saksutredning og vedtak i kommunestyret.

I forhandlinger om utbyggingsavtaler og avtaler om arealskifter skal kommunen vektlegge å få på plass avtaler om forpliktende utbyggingsrekkefølge som sikrer en mest mulig samlet og helhetlig utbygging, herunder forpliktelser mht fremdrift.

Saksdokumentene som ble behandlet

Tre presentasjoner av planene:

De store utviklingsprosjektene i Sandvika 

 1. Områderegulering for Sandvika sentrum øst
 2. Hamang-/Industriveien – områdereguleringsarbeid pågår
 3. Franzefoss - planprogram til behandling
 4. Elvepromenaden/-bredden- fra planskisser til gjennomføring
 5. Sandvika stasjon – oppgradering og utvidelse mot Otto Sverdrups plass
 6. Kadettangen- massemottak og planer for bygging av framtidig park

Utviklingsprosjektene i korte trekk

Sandvika Sentrum Øst

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. For Sandvika Øst er kommunedelplan fulgt opp av områdereguleringen. Denne behandles for andre gang våren 2017. Sandvika områderegulering - 2. gangs behandling

 I samarbeid med grunneierne har også rådmannen gjennomført et arbeid med veiledende prinsipplan for offentlig rom- VPOR. Denne danner grunnlag for ambisjonsnivå og kostnadsbilde for utforming av offentlige gater og torg i Sandvika. VPOR gir grunnlag for utbyggingsavtaler som avklarer kostnadsdeling mellom offentlige og private om opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur. 

Hamang/ Industriveien

Når ny E16 åpner i 2019/2020 er blitt lagt i tunell fra Kjørbo til Vøyen, kan Hamang/ Industrivei-området åpnes for byutvikling. Kommunedelplanen for Sandvika ga grove rammer for videre byutvikling. Denne følges nå opp av to koordinerte områdeplanprosesser for henholdsvis Hamang og Industriveien. 

Prinsipplan for offentlige rom (VPOR) som gjelder for alle allmenn tilgjengelige uterom som torg, gatetun, parker, elvebredden, gang og sykkelveier og turveier. VPOR vil avklare utforming av arealer 14 for fotgjengere/syklister,/bil, vegetasjon, møblering, overvannshåndtering, samt gi et kostnadsoverslag som grunnlag for eventuelle utbyggingsavtaler mellom Bærum kommune og private utbyggere. Begge planene forberedes for å kunne bli lagt til 1 gangs behandling før sommeren 2017.

Franzefoss

Planprogram for områdereguleringen er utformet og  til behanding.  Planen skal blant annet sikre:  

 • Et godt boligområde med tydelig stedsidentitet, med mulighet for andre formål som naturlig kan innpasses i et boligområde. Varierte boligtyper og - størrelser, god arkitektur og gode uteområder.
 • En utvikling med høy utnyttelse, som bygger opp under Sandvika som byutviklingsområde og regionalt knutepunkt.
 • Gjennomgående blågrønne strukturer, der elva er hovedstruktur og med tverrgående strukturer på tvers av dalføret. Sandvikselva som en viktig fiskeelv. Kulturmiljø og kulturminner knyttet til elva og industrihistorien. 
 • Gode gang- og sykkelforbindelser som binder nærområdene til elverommet og til Sandvika. 

Elvepromenaden (elvebredden)

Rådmannen arbeider videre med oppgraderingen av Elvepromenaden mellom Rigmorbrygga og Løkkehaven. Det foreligger nå skisseutkast til å videreføre elvepromenaden fra Rigmorbrygga og til og med arealene foran Brambanigården. Planlagt anleggsstart er 2018. 

Skissebilde fra prosjektet Sandvikas elvepromenade
Skissebilde fra prosjektet Sandvikas elvepromenade

Sandvika stasjon

Tilgjengelighet og publikumsfasiliteter på Sandvika stasjon har lenge vært kritikkverdige. Det er derfor gledelig at ROM og Jernbaneverket nå har konkrete planer for en oppgradering og delvis ombygging av stasjonens førsteetasje. Planene omfatter tydeligere inngangspartier, lysere stasjonshall, heiser til plattformene, ny kafe/ restaurant mot og delvis på Otto Sverdrups plass.

Sandvika i bilder