Stabekk Sentrum

Målet med dette planarbeidet er å utarbeide en områderegulering som på en helhetlig måte avklarer muligheter for videreutvikling/fortetting og vern av kulturhistoriske verdier og grønnstruktur i Stabekk sentrum.

Planen skal sikre

  • Bymessig utvikling av sentrumsområdet med helhetlig gateutforming og høy arkitektonisk kvalitet. Ny bebyggelse skal ha høy tetthet.
  • Tilrettelegging av allment tilgjengelige møteplasser og steder for rekreasjon.
  • At områdets særpreg, historiske trekk, viktige kulturminner og kulturmiljøer blir tatt vare på.
  • Gode gang- og/ sykkelforbindelser med særlig vekt på forbindelser til togstasjonen.
  • Styrket blågrønn struktur.
  • Tilrettelegge for handel og service-tilbud.
  • Nødvendige arealer til offentlig tjenesteyting.

Planen har ligget ut på høring/ offentlig ettersyn i perioden 4.5-23.6.2017. Planforslaget er nå under bearbeiding og det utarbeides illustrasjonsplan for byrom. Forventet 2. gangsbehandling i Planutvalget er februar/ mars 2018.

Dokumenter og lenker til saken

Stabekk sentrum i bilder

Gangbrua Stabekk sentrum Bensinstasjonen Stabekk Stabekk stasjon Stabekk sentrum Stabekk Sentrum 3

Stedsutvikling i Bærum