Sol- og skyggeforhold for «gamle» Sandvika

Nye planforslag for «gamle» Sandvika ligger til politisk behandles våren 2017. Her finner du 3D-filer som viser hvordan sol – og skyggeforhold for «gamle» Sandvika fra nord og sør vil kunne bli etter eventuell ombygging.

Filene angir forholdene på forskjellige tidsfaser gjennom vår og høst.

Sandvika trenger flere mennesker og boliger for å skape mer liv i byen. Grønne lunger og møteplasser blir også viktig i fremtidens Sandvika.

Fremtidens Stor-Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette, sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør, vil bli nye byområder som omkranser den gamle bykjernen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig forvandling. 

Utviklingsområder i Sandvika: 

Rådmannen skal legge til rette for en prosess med medvirkning som leder frem til en sak om "Byutvikling Sandvika" som redegjør for mulige ambisjoner og videre arbeid med å utvikle Sandvika både fysisk og innholdsmessig.

Saksdokumentene som ble behandlet

Her kan du se presentasjonen: Sandvika - byen for fremtiden, rådmann Erik Kjeldstadli.

Utviklingsprosjektene i korte trekk

Sandvika Sentrum Øst 

Det er et klart mål at Sandvika Øst skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og meget lave utslipp av klimagasser. Byggene skal være klimanøytrale eller plusshus og utbyggingen skal være klimanøytral. Her vil blant annet metodikk fra FutureBuilt benyttes i utviklingen av området. 

Det skal legges til rette for underjordisk gang – tverrforbindelse mellom de forskjellige kollektivholdeplassene og med oppganger i sentrum av byen. 100 prosent av parkeringsplassene for boligene skal ha ladeuttak for elbil, og mulighet for etablering av bilpoolordninger og (el-)sykkelleie utredes.

De omfattende plan- og utviklingsprosjektene i Sandvika må ses i sammenheng. Samlet gjør disse planene og prosjektene at byen på mange måter er i «støpeskjeen». Derfor ønsker rådmannen å tegne bildet av bredden i Sandvikas utvikling. Samlet utgjør prosjektene en helhetlig sammenkobling av byområder med bygninger, veier og grønnstruktur, som vi kaller byromsnettverk.

Det planlegges 600-800 boliger. Detaljer om utbyggingen blir klart i 2018.

Dette er vedtatt i Kommunestyret 31. mai 2017:

Fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skal rives for gi plass for ny bebyggelse, som vil kunne gi en tredobling av dagens bygningsmasse.  De fire kvartalene er: Andenæskvartalet (Andenesgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet (utbygging etter ny E18).

I tillegg skal høyhus i Sandvika øst begrenses til 16 etasjer og en av de øverste etasjene skal avsettes til allmennyttige formål. 

I samarbeid med grunneierne har også rådmannen gjennomført et arbeid med veiledende prinsipplan for offentlig rom (VPOR). Denne danner grunnlag for ambisjonsnivå og kostnader for hvordan offentlige gater og torg i Sandvika skal være. VPOR gir grunnlag for utbyggingsavtaler som avklarer kostnadsdeling mellom offentlige og private om opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur. 

Områderegulering av Sandvika sentrum øst

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. For Sandvika Øst er kommunedelplan fulgt opp av områdereguleringen. Denne ble behandlet for andre gang våren 2017. Sandvika områderegulering - 2. gangs behandling

Estetikk og arkitektoniske kvaliteter

I den videre oppfølging av reguleringsplanen blir estetiske uttrykk og arkitektoniske kvaliteter viktig. Det skal legges stor vekt på Sandvikas identitetsskaping. I dette ligger blant annet arkitektur, variasjoner i bebyggelse, helhetsinntrykk, bruk av fasadematerialer og farger. Det forutsettes at det legges frem god dokumentasjon på hvordan disse forhold er vurdert og ivaretatt i rammesøknadene. Sandvika sentrum skal bygges på et konsept "Den hvite byen ved fjorden". Byggene skal benytte ulike materialer, former, fasader, strukturer, slik at den gir byen et lyst og variert særpreg.

Boliger 

Om lag 60 prosent av bygningsarealene som helhet skal benyttes til boliger. Boligtilbudet bør ha en karakter som avspeiler alderssammensetningen i Bærum. I tillegg vurderes muligheter for studentboliger. Boligstørrelser og boligstandard skal tilpasses for å gjøre dette mulig. Føringene fra arbeidet med rimelige boliger i Bærum skal legges til grunn for utbyggingen av Sandvika øst. Kommunen skal ha forkjøpsrett på inntil 5 prosent av boligmassen.

Barn og unge

Det skal utarbeides en egen sak som synliggjør oppveksttilbudet til barn og unge. Skole- og barnehagekapasitet skal være etablert eller sikret. 

Utbyggingsavtaler

46 tomter skal bytte eier i Sandvika i forbindelse med byutviklingen. Det forutsettes at gårdeierne undertegner en bindende utbyggingsavtale med Bærum kommune etter det innhold som er skissert i rådmannens saksutredning og vedtak i kommunestyret.
I forhandlinger om utbyggingsavtaler og avtaler om arealskifter skal kommunen vektlegge å få på plass avtaler om forpliktende utbyggingsrekkefølge som sikrer en mest mulig samlet og helhetlig utbygging, herunder forpliktelser til fremdrift.

Elvepromenaden 

I løpet mars 2018 startet arbeidene med å utvikle Elvepromenaden mellom Rigmorbrygga og Løkkehaven. Ferdigstillelse er satt til sommeren 2019. Fremdriftsplan og annen nyttig informasjon finner du her.  

Det er vedtatt at Elvepromenaden ferdigstilles opp til Løkketangen med en midlertidig løsning under/forbi Kinoveibrua. Kommunene har inngått avtale med Steen & Lund som er hovedentrepenør. 

Elvepromenaden blir et viktig utviklingsområde for Bærum kommune. Elvepromenaden fra Kadettangen til Løkkehaven skal utvikles med flere møteplasser og bli et hyggelig og trivelig område hvor det blir godt å oppholde seg, både på dag- og kveldstid. Her kan du se oversiktsplanen for Elvepromenaden

Kadettangen

Kadettangen utvikles til et nytt strand- og parkområde.  Når det står ferdig vil området totalt være utvidet fra syv til 22 mål.

Deler av strandlinjen ble åpnet sommeren 2017. Stupetårn, parkområdet, kiosk, toaletter og parkeringsplass planlegges ferdig i løpet av 2018. Parkeringsplassen til skal også kunne brukes som festivalområde, og allerede sommeren 2018 er det planlagt musikkfestival. Stupetårnet er planlagt med 3, 5 og 10 meter. Det blir lekepark, sandvolleyballbane, en gjennomgående kyststi og et amfi inn mot den tidligere lastekaia. Området skal være tilgjengelig for alle. 

Hamang/Industriveien 

Når ny E16 åpner i 2019/2020 er blitt lagt i tunell fra Kjørbo til Vøyen, kan Hamang/ Industrivei-området åpnes for byutvikling. Kommunedelplanen for Sandvika ga grove rammer for videre byutvikling. Denne følges nå opp av to koordinerte områdeplanprosesser for henholdsvis Hamang og Industriveien. Områdereguleringen ventes klar til sommer 2018. Det planlegges omlag 700-900 boliger ved Hamang.

Prinsipplan for offentlige rom (VPOR) som gjelder for alle allmenn tilgjengelige uterom som torg, gatetun, parker, elvebredden, gang og sykkelveier og turveier. VPOR vil avklare utforming av arealer 14 for fotgjengere/syklister,/bil, vegetasjon, møblering, overvannshåndtering, samt gi et kostnadsoverslag som grunnlag for eventuelle utbyggingsavtaler mellom Bærum kommune og private utbyggere.

Franzefoss

Planprogram for områdereguleringen er utformet og  til behandling. Planen skal blant annet sikre: 

  • Et godt boligområde med tydelig stedsidentitet, med mulighet for andre formål som naturlig kan innpasses i et boligområde. Varierte boligtyper og - størrelser, god arkitektur og gode uteområder.
  • En utvikling med høy utnyttelse, som bygger opp under Sandvika som byutviklingsområde og regionalt knutepunkt.
  • Gjennomgående blågrønne strukturer, der elva er hovedstruktur og med tverrgående strukturer på tvers av dalføret. Sandvikselva som en viktig fiskeelv. Kulturmiljø og kulturminner knyttet til elva og industrihistorien. 
  • Gode gang- og sykkelforbindelser som binder nærområdene til elverommet og til Sandvika. 

Franzefoss kan transformeres fra industri til boliger etter at nye E16 åpner i 2019/2020. Det planlegges omlag 800-1200 boliger i området. 

Franzefoss - planprogram til behandling

Sandvika stasjon 

Tilgjengelighet og publikumsfasiliteter på Sandvika stasjon var lenge kritikkverdige. Det er derfor gledelig at ROM og Jernbaneverket nå har oppgradert og delvis bygget om stasjonens førsteetasje. Endringene som ble gjort omfattet tydeligere inngangspartier, lysere stasjonshall, heiser til plattformene, ny kafe/ restaurant mot og delvis på Otto Sverdrups plass.

Sandvika i bilder