Nøkkelinformasjon KDP3

 • Planramme på 11 000 boliger.
 • Tilrettelegges for fremtidsrettet trafikk og mobilitet for å nå kommunens klimamål.
 • Eksisterende parker og områder for rekrasjon ligger fast.
 • 5,1 milliarder i sosial infrastruktur de neste 20 årene

Byen

 • Består av områdene langs hovedveisystemene pg T-bane, hvor man planlegger høyest tetthet og størst grad av urbanitet.
 • Ligger innenfor fem minutters gangavstand fra T-banen. 
 • Sikre gode boforhold gjennom gode offentlige rom, og blanding av funksjoner og aktiviteter.

Parken

 • Byggeområdene som ligger mellom Nansenparken og Forneburingen. 
 • Betydelige grønne kvaliteter som må forsterkes og ledes inn i kvartalene. 
 • Byggeområdene danner veggene i Nansenparken, og bebyggelsen vil være endel av opplevelsen av parken. 

Landet

 • Områdene sør og vest for Forneburingen.
 • Blir rene boligområder med grønne bokvaliteter, som oppleves mer landlige og rolige. 
 • Åpner for småhus, rekkehus og lavblokker i en til fire etasjer. 

Nye Fornebu skal være grønt, mangfoldig og urbant.

Den årlige befolkningsveksten i Bærum har nesten fordoblet seg siden de nye boligområdene på Fornebu ble planlagt i 1999. Utbyggingen de neste 20 årene skal derfor skje på andre premisser. I forslaget til kommunedelplan 3 (KDP 3) deles Fornebu inn i tre områder; byen, parken og landet.   

 Forslag til Strategi for utvikling av fornebusamfunnet

Byen er den urbane delen langs T-banen.
BYEN: Byen er den urbane delen langs T-banen, med gater, byrom og kvartalsstruktur. Her er tilbudet av handel, næring, kultur og aktiviteter størst. ILLUSTRASJON: KOKSA & KLP/LINK ARKITEKTER
Parken er et boligområde med variert bebyggelse.
PARKEN: Parken, som omkranser Nansenparken, er et boligområde med variert bebyggelse og innslag av andre funksjoner. ILLUSTRASJON: ARKITEMA/EVERYDAY
Landet er de roligere områdene lengst fra T-banen.
LANDET: Landet er de roligere områdene lengst fra T-banen, med nærhet til natur og sjø. Illustrasjonen er et innspill til OBOS sitt mulighetsstudie- ILLUSTRASJON: OBOS/LUND HAGEEM ARKITEKTER