Fornebu collage

Nye Fornebu skal være grønt, mangfoldig og urbant.

LÉVA Urban Design har laget en innbyggerundersøkelse pva OBOS Fornebu, som er et underlag for den videre utviklingen av Fornebu. De har også laget en digital medvirkningsplattform «Medvirk Fornebu». Der kan man få informasjon om de ulike reguleringsplanene som OBOS har eller skal begynne med, og sende inn sine egne innspill. Linker til undersøkelsene finner du nedenfor og mer konkret informasjon finner du her.

Innbyggerundersøkelsen

Digital medvirkning

Nøkkelinformasjon  KDP3

 • Planramme på 11 000 boliger.
 • Tilrettelegges for fremtidsrettet trafikk og mobilitet for å nå kommunens klimamål.
 • Eksisterende parker og områder for rekreasjon ligger fast.
 • 5,6 milliarder i sosial infrastruktur; skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner, de neste 20 årene

Kommunestyret i Bærum vedtok Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) 27. mars 2019. Oppdaterte plandokumenter etter vedtak er nå tilgjengelig i Bærumskart.

Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) med inndelingen i «Byen», «Parken» og «Landet», handler om å kombinere fremtidsrettet klimaklok tankegang med tilrettelegging for innbyggere i forskjellige livsfaser, med ulike livsstiler og preferanser. Samtidig gjør planen det mulig å etablere et bærekraftig handels- og servicetilbud i bymiljøene ved T-banestasjonene.

Viktige dokumenter i saken

Forslag til utbyggingsavtale 

Strategi for utvikling av fornebusamfunnet

Kart-byen-parken-landet
Referansebildene under illustrerer hvilken karakter de ulike områdene kan få i fremtiden.

Område A «Byen»

 • Består av områdene langs hovedgatesystemet og t-banen hvor det planlegges for høyest tetthet og størst grad av urbanitet.
 • Ligger innenfor 5 minutters gangavstand fra t-banen.
 • Blanding av funksjoner som bolig, næring, service, handel, kultur, undervisning og tjenesteyting.
 • Snarøyveien skal ha en viktig funksjon som et sammenbindende element i bystrukturen og en hovedåre for alle trafikantgrupper.
 • Mulighet til å skape urbane kvaliteter som komplimenterer områdets grønne profil, større grad av funksjonsblanding, aktive fasader, gater, byrom og kvartalsstruktur.
 • Sikre gode boforhold, gjennom fokus på offentlige rom og blanding av funksjoner og aktiviteter.

Område B «Parken»

 • Byggeområdene som ligger mellom Nansenparken og Forneburingen og som er bundet sammen av parkkorridorene som leder ut til fjorden på alle sider.
 • Betydelige grønne kvaliteter som må forsterkes og ledes inn i kvartalene.
 • Gradvis stigning av etasjer og utnyttelse mot område A «Byen».
 • Byggeområdene danner veggene i Nansenparken, og bebyggelsen vil være en del av opplevelsen av parken. Bør utformes slik at parken fortsatt oppleves åpen, vennlig og trygg å ferdes i. Byggeområdene bør ikke vende «baksiden» mot parken.
 • Alle byggeområdene har tre sider mot park og en side mot gate.

Område C «Landet»

 • Blir rene boligområder med grønne bokvaliteter som oppleves mer landlig og rolig.
 • Beliggenhet mot sjø og naturområder.
 • Har lavere utnytting som åpner for småhus, rekkehus og lavblokker som kan gi bidrag til større variasjon i boligtilbud.
 • Omfatter i tillegg Sjøflyhavna-området som skal utvikles til en sjøfront med urban karakter i småskala med bevertning, kultur-opplevelser, rekreasjon og attraksjoner.

Stedsutvikling i Bærum