Lysaker

Myke trafikanter skal prioriteres. Samarbeidet om VPOR Lysakerbyen har gitt kommunene en felles plattform for arbeidet med knutepunktet og regulering av E-18 gjennom Lysaker. 

VPOR Lysakerbyen

Planen ble vedtatt av Bærum kommunestyre 06.02.2019. Oslo vil behandle VPOR Lysakerbyen i løpet av våren 2019, - samtidig med planprogram for områderegulering Lysaker kollektivknutepunkt. Lysaker som fremtidig bysentrum har en sentral plass i planen, hvor begge kommuner må  se til at viktige felles rom og strukturer blir sikret  i det videre arbeidet, slik at viktige eksisterende kvaliteter blir tatt vare på  og nye kan bli utviklet. VPOR Lysakerbyen inngår som en av flere større planer for bybåndet langs fjorden, som i Oslo har fått navnet Fjordbyen vest.

Begge kommuner er i gang med medvirkningsprosesser for å svare ut vedtaket  i Bærum formannskap om  en utredning som viser hvordan barn og unges oppvekstvilkår er vurdert og tenkt ivaretatt i Lysakerbyen.

Planområdet på nesten 1000 dekar, og omfatter arealer på begge sider av kommune- og fylkesgrensen som går i Lysakerelva, blant annet kollektivknutepunktet Lysaker og områdene Sollerud og Lilleaker i Oslo, samt Granfoss, Lysaker syd og forbindelsen mot Fornebu ved Teleplan i Bærum. Planen har en helhetlig tilnærming til utvikling i området der mange og ulike aktører har betydelige utbyggingsinteresser.

Samarbeid med berørte har vært en viktig del av VPOR-arbeidet.  Det har blant annet vært gjennomført to større arbeidsverksteder, i tillegg til en rekke møter med skoler og barnehager, Lysakerbyen næringsvel og grunneieren Mustad Eiendom AS. I høringsperioden fra 20. november 2017 til 5. februar 2018 kom det inn 61 innspill til VPOR, og som følge av disse innspillene er det gjort enkelte endringer i planen.

Mulighetsstudie - skape et felles grunnlag

I tidlig fase av arbeidet med «Områdereguleringsplan Lysaker kollektivknutepunkt med ny bussterminal», gikk Oslo kommune, Bærum kommune og Statens vegvesen sammen om å få utarbeidet et mulighetsstudie for å få et felles grunnlag for utviklingen av Lysaker kollektivknutepunkt. Dette mulighetsstudiet er videreført i veiledende plan for offentlige rom (VPOR Lysakerbyen).

Lysaker-området skal utvikles som lokalsenter og knutepunkt med bymessig bebyggelse og inngår i utviklingen av et bybånd mellom Oslo og Fornebu med ny t-bane til Fornebu, nytt dobbeltspor for tog Sentrum – Lysaker og ny bussterminal. Et forenklet vei- og gatesystem reduserer barrierer og gir en bussterminal som er bedre integrert i bystrukturen.

Høyere arealutnyttelse og større andel boliger gir en bærekraftig areal- og transportutvikling.  Myke trafikanters interesser vektlegges i arbeidet med byutviklingen. Spesielt Lysakerelva og arealene langs elva har verdifulle kultur- og naturkvaliteter som søkes ivaretatt.


Områderegulering Lysaker kollektivknutepunkt

Bærum og Oslo kommune har ambisjoner om å utvikle Lysaker til en by - Lysakerbyen. Statens vegvesen har som oppgave å etablere en ny og effektiv busstasjon på Lysaker, slik at flere velger å reise med kollektivt. Lysaker skal utvikles til bli et regionalt kollektivknutepunkt, hvor det skal bli enklere omstigning mellom buss, metro (T-bane) og jernbane. Videre er det et ønske om å redusere E18 som barriere, og gjøre det enklere å sykle og gå gjennom Lysaker.

Lysaker er definert som bysenter i Bærum kommunes forslag til kommuneplan. Områdereguleringsplan for Lysaker skal sikre samarbeid om planløsning for kollektivknutepunktet og kommunenes ønske om å utvikle Lysaker mer bymessig og med variert arealbruk. Statens vegvesen er tiltakshaver for utbygging av Lysaker kollektivknutepunkt. Bærum kommune er planmyndighet for behandling av reguleringsplanen.

Den nye kollektivterminalen planlegges og bygges ut samtidig med E18-strekningen Lysaker – Ramstadsletta. Det er et mål om at kollektivterminalen står ferdig når Fornebubanen fra Majorstua – Fornebu settes i drift 2025, slik at utbyggingsplaner og anleggsperioden for begge disse samferdselsprosjektene koordineres.

Statens vegvesen la ut forslag til planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt til høring 17.november 2017. Det kom inn 48 høringsinnspill. Utfra høringsinnspill og merknadsbehandling har Statens vegvesen utarbeidet revidert planprogram. Planprogram for områderegulering for Lysaker kollektivknutepunkt ble fastsatt i planutvalget 13.12.2018.

Foreslått planavgrensning skal sikre gjennomføring av anleggsfase og gi handlingsrom for bymessige og trafikale løsninger. I det videre planarbeidet mellom Statens vegvesen, Bærum og Oslo kommuner legges «Mulighetsstudiet «Lysaker – fra trafikkmaskin til levende by» av 17.01.17 og Veiledende plan for offentlige Rom (VPOR) for Lysakerbyen til grunn. Mulighetsstudiet danner utgangspunkt for diskusjoner inn i neste planfase - og viser kun hvilke muligheter som ligger i fremtidig utvikling av Lysaker. Gjennom planarbeidet vil endelig planavgrensning framgå og inngå i forslag til områdereguleringsplan – når planen legges fram for offentlig ettersyn.

Illustrasjon: Norconsult, Rodeo, Aas-Jakobsen og LPO

Pågående planprosesser

Vedtatte planer og dokumenter

Relevante dokumenter

Lysaker prosesser i Oslo kommune

Stedsutvikling i Bærum