Lysaker skal utvikles som by, lokalsenter og knutepunkt, og med hovedfokus på de offentlige rommene og myke trafikanters interesser.

Det er utarbeidet et mulighetsstudie i samarbeid med Oslo kommune og Statens Vegvesen for å få et felles grunnlag for utviklingen av Lysakerbyen og Lysaker knutepunkt. Dette mulighetsstudiet er videreført i veiledende plan for offentlige rom (VPOR) Lysakerbyen og områdereguleringen for Lysaker knutepunkt.


Lysaker-området skal utvikles som lokalsenter og knutepunkt med bymessig bebyggelse og inngår i utviklingen av et bybånd mellom Oslo og Fornebu med ny t-bane til Fornebu, nytt dobbeltspor for tog Sentrum – Lysaker og ny bussterminal. Et forenklet vei- og gatesystem reduserer barrierer og gir en bussterminal som er bedre integrert i bystrukturen.
Høyere arealutnyttelse og større andel boliger gir en bærekraftig areal- og transportutvikling der myke trafikanters interesser vektlegges. Gode forbindelser etableres langs og på tvers av Lysakerelva og natur- og rekreasjonsområdet styrkes.


VPOR Lysakerbyen
Bærum og Oslo har i fellesskap utarbeidet veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lysaker som et overordnet styringsdokument for plan- og byggesaksbehandling. Planen skal sikre fremtidige behov for offentlige rom (gater, torg, plasser og parker) og gi en mer bymessig og sammenhengende struktur med gode forbindelser til tilliggende områder. Myke trafikanter skal prioriteres.


Det ble avholdt et åpent møte om planforslaget 11. desember. Planforslaget er tilgjengelig på våre nettsider og skal etter planen behandles politisk sommeren 2018.


Områderegulering Lysaker knutepunkt
Bærum og Oslo kommune har ambisjoner om å utvikle Lysaker til en by. Områdene ved kollektivknutepunktet ønskes utviklet og fortettet med en mer bymessig og variert arealbruk. Statens vegvesen har som oppgave å etablere en ny og effektiv busstasjon på Lysaker slik at flere velger å reise med kollektivt. Videre ønskes det å redusere E18 som barriere, og gjøre det enkelt å sykle og gå gjennom Lysaker.


Det ble utarbeidet et planprogram for Lysaker knutepunkt høsten 2017 som skal legges til grunn for utarbeiding av områdereguleringen for området.

Illustrasjon: Norconsult, Rodeo, Aas-Jakobsen og LPO