Lysaker skal utvikles som by, lokalsenter og knutepunkt, og med hovedfokus på de offentlige rommene og myke trafikanters interesser.

Det er utarbeidet et mulighetsstudie i samarbeid med Oslo kommune og Statens Vegvesen for å få et felles grunnlag for utviklingen av Lysaker kollektivknutepunkt. Dette mulighetsstudiet er videreført i veiledende plan for offentlige rom (VPOR) Områdereguleringen for Lysaker knutepunkt.


Lysaker-området skal utvikles som lokalsenter og knutepunkt med bymessig bebyggelse og inngår i utviklingen av et bybånd mellom Oslo og Fornebu med ny t-bane til Fornebu, nytt dobbeltspor for tog Sentrum – Lysaker og ny bussterminal. Et forenklet vei- og gatesystem reduserer barrierer og gir en bussterminal som er bedre integrert i bystrukturen.
Høyere arealutnyttelse og større andel boliger gir en bærekraftig areal- og transportutvikling der myke trafikanters interesser vektlegges. Gode forbindelser etableres langs og på tvers av Lysakerelva og natur- og rekreasjonsområdet styrkes.

VPOR Lysaker kollektivknutepunkt

Bærum og Oslo har i fellesskap utarbeidet veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lysaker som et overordnet styringsdokument for plan- og byggesaksbehandling. Planen skal sikre fremtidige behov for offentlige rom (gater, torg, plasser og parker) og gi en mer bymessig og sammenhengende struktur med gode forbindelser til tilliggende områder. Myke trafikanter skal prioriteres.

Det ble avholdt et åpent møte om planforslaget 11. desember. Planforslaget er tilgjengelig på våre nettsider og skal etter planen behandles politisk sommeren 2018.


Områderegulering Lysaker kollektivknutepunkt

Bærum og Oslo kommune har ambisjoner om å utvikle Lysaker til en by - Lysakerbyen. Statens vegvesen har som oppgave å etablere en ny og effektiv busstasjon på Lysaker, slik at flere velger å reise med kollektivt. Lysaker skal utvikles til bli et regionalt kollektivknutepunkt, hvor det skal bli enklere omstigning mellom buss, metro (T-bane) og jernbane. Videre er det et ønske om å redusere E18 som barriere, og gjøre det enklere å sykle og gå gjennom Lysaker.

Lysaker er definert som bysenter i Bærum kommunes forslag til kommuneplan. Områdereguleringsplan for Lysaker skal sikre samarbeid om planløsning for kollektivknutepunktet og kommunenes ønske om å utvikle Lysaker mer bymessig og med variert arealbruk. Statens vegvesen er tiltakshaver for utbygging av Lysaker kollektivknutepunkt. Bærum kommune er planmyndighet for behandling av reguleringsplanen.

Den nye kollektivterminalen planlegges og bygges ut samtidig med E18-strekningen Lysaker – Ramstadsletta. Det er et mål om at kollektivterminalen står ferdig når Fornebubanen fra Majorstua – Fornebu settes i drift 2025, slik at utbyggingsplaner og anleggsperioden for begge disse samferdselsprosjektene koordineres.

Statens vegvesen la ut forslag til planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt til høring 17.november 2017. Det kom inn 48 høringsinnspill. Utfra høringsinnspill og merknadsbehandling har Statens vegvesen utarbeidet revidert planprogram. Revidert planprogrammet ble sendt over til Bærum kommune 16.februar for fastsettelse.

Foreslått planavgrensning skal sikre gjennomføring av anleggsfase og gi handlingsrom for bymessige og trafikale løsninger. I det videre planarbeidet mellom Statens vegvesen, Bærum og Oslo kommuner legges «Mulighetsstudiet «Lysaker – fra trafikkmaskin til levende by» av 17.01.17 og Veiledende plan for offentlige Rom (VPOR) for Lysakerbyen til grunn. Mulighetsstudiet danner utgangspunkt for diskusjoner inn i neste planfase - og viser kun hvilke muligheter som ligger i fremtidig utvikling av Lysaker. Gjennom planarbeidet vil endelig planavgrensning framgå og inngå i forslag til områdereguleringsplan – når planen legges fram for offentlig ettersyn.

Illustrasjon: Norconsult, Rodeo, Aas-Jakobsen og LPO