Formålet med planarbeidet er å utarbeide en områderegulering med konsekvensutredning som skal avklare arealbruken og utviklingen av Høvik senterområde i sin helhet.

Planen skal sikre

  • At Høvik utbygges som kollektivknutepunkt med arealeffektivt og konsentrert bymessig sentrum. Byrom og bygninger skal ha høy arkitektonisk kvalitet, være miljømessig gode og bidra til et godt bomiljø. Senterområdet på Høvik skal ha høy grad av funksjonalitet
  • Helhetlig og bymessig utforming av ny vei- og gatestruktur i området.
  • Tilrettelegging for andelen som reiser med kollektivtransport, sykler eller går skal ilegges avgjørende vekt. Det må sikres god tilgjengelighet til målpunkt som togstasjon og god kontakt mellom områdene nord og sør for E18- trassé med egen bussvei.
  • Tilrettelegging for velfungerende og allment tilgjengelige møteplasser og rekreasjonsområder.
  • Ivaretagelse og/eller tilpasninger til eksisterende kulturmiljøer.
  • Styrking av grønnstrukturen.

Planprogrammet ble fastsatt i planutvalget 24. september 2015, og skal ligge til grunn for utredninger som skal gjøres i tilknytning til planforslag for områderegulering for Høvik senterområde.

Planprogrammet redegjør for planstatus for området, planprosess og gir en beskrivelse av planområdet i dag.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Kart med planavgrensning
Kart med planavgrensning

Høvik senterområde