Fakta om Fornebu

 • Antall innbyggere: 7 500 (prognose 2017)
 • 1 940 boliger tatt i bruk (per 2.9.2016)
 • Ca. 22 000 arbeidsplasser
 • Miljøpris: I 2013 ble Fornebu kåret som vinner av den europeiske byplanprisen - blant bidrag fra 20 land - for de høye miljøambisjonene som kjennetegner utbyggingen av Fornebu.
 • Kommunale byggeregler for Fornebu.

Antall boliger per 1. februar 2017

Ene- og tomannsboliger 34
Rekkehus/småhus 160
Blokk 1 915

Relevante dokumenter

Fornebu er i ferd med å utvikles til en levende og attraktiv by, med et mangfold av boliger, tjenester, næringsliv, rekreasjons- og kulturtilbud. Fornebuområdet er en motor i regional og nasjonal næringsutvikling.

Trygghet og trivsel – og ikke minst gode oppvekstsvilkår for barn og unge er viktig satsingsområder i utviklingen av Fornebu. Dette må skje i et partnerskap mellom beboere, frivillige, næringslivet, sosiale entreprenører og kommunen. Kommunens ambisjon er å være tilrettelegger for å forene alle gode krefter, og slik bidra til å gjøre forbedringer mulig. Sammen skaper vi det gode liv på Fornebu.

Livet på Fornebu

Gamle Fornebu Kultursenter

Omkring det gamle flytårnet er det etablert et kulturmiljø bestående av ca. 100 kunstnere med atelier og verksted. I tillegg finnes her Bærum kunsthall, bilmuseet Kultur på hjul og Det norske Vespa scooter museum.

Kulturminner

Flere bygninger og anlegg på Fornebu er regulert til bevaring:

Fornebu gård med tilhørende parkanlegg, portnerboligene for Oksenøen bruk, Oksenøen bruk, Villa Hareløkken, Villa Birkeli, malerier/utsmykning utført av Kai Fjell i ekspedisjonsbygget, Sjøflyhavna kro, badehuset Villa Høvde, Villa Solstua.
Et militæranlegg på Rolfstangen med skytterstillinger, terasse, huler og veianlegg er regulert slik at formene bevares.

Opprinnelige Oslo Lufthavn med kantine, tårn, trafo og hangar er registrert som et viktig kulturmiljø med flere kulturminner, men området er ikke regulert. Det er flere registrerte kulturminner og kulturmiljøer, blant annet hangaranlegg, skyttergrav, koksslagg og meteorologisk værstasjon fra 2. verdenskrig.

I tillegg har Akershus fylkeskommune registrert enkelte arkeologiske minner, blant annet en haug på Rolfstangen, flere forsvarsanlegg og automatisk fredete anlegg fra jernalderen.

Seniorsenter

Snarøya seniorsenter fungerer som en møteplass hvor aktiviteter drives av frivillige. Her blir det servert mat fra eget kjøkken, og du vil finne et variert tilbud av kurs og grupper.

Telenor Arena

Telenor Arena er Norges største og ledende innendørs multifunksjonsarena for konserter, events, messer, sport og familie. Arenaen har også blitt en senter for messe-, kurs-, kongress- og konferansevirksomhet.

Engineerium

Engineerium er et interaktivt opplevelsessenter og vitensenter. Her kan du lære om historien til Aker-selskapene og olje & gass-eventyret i Norge, utforske naturfaglige fenomener og studere hvordan oljeserviceselskaper benytter matematikk og naturfag i praksis.

 

Fornebulandet er innrammet av vann og grøntområder. Fornebu har store friområder, naturvernområder og Nansenparken som stor sentralpark.

Lilløyplassen naturhus er et naturfaglig verksted for en rekke naturfaglige organisasjoner. Senteret gjennomfører opplæring, skaper økt verdsetting av natur gjennom deltagelse og oppmerksomhet mot våtmark.

På Storøya skole finnes flerbrukshall, bordtennishall, kunstgressbane, og grusbane som blir skøytebane om vinteren.

Hundsundhallen er en flerbrukshall til håndball, basketball, volleyball, innebandy, badminton.

Hundsund bad har én 25-meters basseng og én 12,5-meters basseng.

Badeplasser:

 • Storøyodden ligger ytterst på Storøya. Storøyodden badeplass er tildelt blått flagg. Blått flagg er en internasjonal miljøsertifisering som gis til badestrender og småbåthavner som oppfyller visse krav om vannkvalitet, sikkerhet, service og miljøinformasjon.
 • Rolfstangen ligger fint til ytterst sørøst på Fornebulandet. Her er to sandstrender atskilt av en bergknaus. Utenfor den nordre stranden er det noe steiner og tang. Asfaltert vei ned fra parkeringsplassen gir god tilgang for rullestol.
 • Smedtangen ligger innerst på nordsiden av Fornebulandet. Rett utenfor badeplassen er det faste griller og muligheter for å fiske.
 • Pelvikodden er et flott badested sørøst på Fornebu, litt sør for Rolfstangen. Her finner du en fin sandstrand med noe skjell og ruglete svaberg. Pelvikodden er et populært fiskested.

Båndtvang

Det er helårs båndtvang på Lilløya, Storøya, i Nanasenparken, Storøykilen naturreservat og Koksabukta naturreservat. Hunder kan løpe fritt innenfor hundeparken på Storøya og ellers på Fornebu, deriblant friområdene øst på Fornebu. Her finner du kart som viser område med helårs båndtvang.

Barnehager

Det er etablert seks barnehager på Fornebu: Hundsund barnehage, Storøya barnehage, Nansenparken barnehage, Forneburingen barnehage, Fornebu idrettsbarnehage og Sjøflyhavna barnehage.

I tillegg ligger det åtte barnehager og familiebarnehager i områdene rundt Fornebu.

Skoler

Det finnes tre skoler i området: Storøya skole (6-12 år), Snarøya skole (6-12 år) og Hundsund ungdomsskole (13-16 år). Oksenøya skole skal stå ferdig i 2022.

Hundsund ungdomsskole er en teknologiskole. Skolen satser på temabasert undervisning med fokus på teknologi, samarbeid med næringslivet og innovativ pedagogisk bruk av digitale verktøy. Elevene lærer det samme som på andre ungdomsskoler, men tilnærmingen er annerledes. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer hvert halvår og alle fag knyttes opp mot disse.

Miljøverkstedet er en del av Hundsund skole. Her har skolens rådgiver og miljøterapeut sine kontor, sammen med helsesøster, miljøterapeut fra Ungdom og Fritid, samt nærmiljøkoordinator for barn og unge.

Familiesenter

Tilknyttet Storøya skole finner du Storøya familiesenter med skolehelsetjeneste og helsestasjon med jordmortjeneste. Familieterapeut fra psykologisk helseteam (PHT) er til stede på familiesenteret en dag per uke.

Sammen skaper vi det gode liv på Fornebu.

En engasjert befolkning er avgjørende for å skape et godt lokalsamfunn. Det samme gjelder utbyggere, det lokale næringslivet, de offentlige tjenestene og andre aktører som er aktive i samfunnet. Det beste for lokalsamfunnet vil være at engasjementet strekker seg ut over det som primært gjelder egne interesser. Et slikt engasjement må det legges til rette for, etterspørres og gi resultater.

En aktiv og engasjert befolkning, som både samhandler med hverandre og sammen med kommunen bidrar til samskaping i sitt lokalmiljø, er også en befolkning som trives.

Fornebu som lokalsamfunn har allerede et rikt foreningsliv, med en aktiv og kunnskapsrik velforening, ulike sportsklubber og sjøsportgrupper, uorganiserte treningsgrupper som trener ute på de ulike friområdene. Det er faste årlige arrangementer som Fornebudagene og Fornebuløpet. Kulturgaten har atelierer, museer, kunstnerverksteder og Bærum kunsthall, alle viktige samlingspunkt som er åpne for voksne og barn. Det samme er det selvbetjente bokbytte-hjørnet på Fornebu S, Lilløyplassen naturhus og hundeparken. Restauranten på Hundsund ungdomsskole drevet av Snarøya kvinne og familielag, som er åpen for hele befolkningen to ganger i uken, har også blitt en populær møteplass.

Selv om det allerede er etablert en rekke tilbud er det fremmet ønsker om flere møteplasser på Fornebu. Flerbrukshus, et bibliotek, møteplasser til ungdom, lokaler til lag og foreninger, og en kafé eller vaffelsalg i Nansenparken på sommeren er noen av ønskene.

Et blomstrende nærmiljø er avhengig av enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger. For å skape et godt nærmiljø er det viktig å legge til rette for aktivitet og organisering av frivillige organisasjoner og grupper. Dialogen med befolkningen gjennom folkemøter, samt prosjektet Nærmiljøutvikling gjennom medvirkning videreføres.

Nærmiljøutvikling gjennom medvirkning skal bidra til et godt nærmiljø på Fornebu. Prosjektleder og frivillighetskoordinator har etablert et samarbeid med Fornebulandet vel, Lilløyplassens venner og Gamle Fornebu Kultursenter. Videre er prosjektet i gang med å se på hvilke av innspillene fra folkemøtene kommunen kan legge til rette for i samarbeid med frivillige aktører.

Det er etablert mange lokale initiativ, foreninger og tiltak som drives på frivillig basis og betyr mye for å skape trivsel og et godt nærmiljø. Et godt lokalsamfunn er avhengig av mennesker som engasjerer seg. Kommunen kan legge til rette for at de lokala ressursene selv finner hverandre og skaper noe i nærmiljøet. En frivillighetssentral skal i løpet av 2017 bli opprettet i samarbeid med Fornebu Vel.

Buss

Fornebu betjenes med buss i Snarøyveien. Det er ingen bussbetjening på Forneburingen. Reiseplanlegger og informasjon om rutetider finner du på www.ruter.no

Bærum bysykkel

Bysykkelordningen åpnet i 2016. For å bli abonnent kan du laste ned bysykkel-appen til din smarttelefon eller registerer deg via informasjonssøylen på sykkelstativet.

Fra april 2017 står det stativer på Lysaker torg, ved Fornebuporten, Flytårnet, Fornebu senter, Koksa, Technopolis og Storøya skole.

Mer informasjon finner du her.

Fornebubanen

I Bærum kommer Fornebubanen å starte ved Fornebu senter. Det blir stasjoner ved flytårnet og Telenor Arena før banen går videre til Lysaker, Vækerø, Skøyen og Majorstuen der den føres inn på dagens T-banenett.

Den totale kostnaden for Fornebubanen utgjør 11,65 milliarder kroner (2014 års verdi). I januar 2017 ble en avtale undertegnet som sikrer Fornebubanen 5,6 mrd kr fra staten. Grunneierne langs banetraseen skal bidra med 3 mrd kr og bompengeinntekter gjennom Oslopakke 3 skal gi 3,1 mrd kr.

Fornebubanen. Illustrasjon Ruter.
Fornebubanen. Illustrasjon Ruter.

Mer informasjon finner du på Ruter sin nettside.

Utbygging og politiske prosesser

Formannskapet 8. november 2016 vedtok planprogram for revisjon av kommunedelplanen som ble vedtatt i 1999.

Det skal utarbeides et dokument Fornebu 2035 - kommunedelplan 3. Dokumentet skal være førende for de valg og prioriteringer som må foretas underveis og ha perspektiv mot 2035.

Kommunestyret 27. april 2016 vedtok nye rammer for utviklingen av Fornebu. Kommunestyret ble også orientert om status for utvikling av Fornebusamfunnet.

Fornebuerklæringen

 • Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra.
 • På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.
 • Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig.

Vill natt, Fornebu 12. mai 2006

Illustrasjon: Arkitema arkitekter

Fornebu

Fornebu i bilder