Sandvika

Byen for fremtiden

Sandvika trenger flere mennesker og boliger for å skape mer liv i byen. Grønne lunger og møteplasser blir også viktig i fremtidens Sandvika.

Lysaker

Urban portal - fra trafikkmaskin til levende by

Lysaker skal utvikles som by, lokalsenter og knutepunkt, og med hovedfokus på de offentlige rommene og myke trafikanters interesser.

Høvik

Nytt spennende sentrumsprosjekt

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en områderegulering med konsekvensutredning som skal avklare arealbruken og utviklingen av Høvik senterområde i sin helhet.

Fornebu

Byen - parken - landet

Fornebu er i ferd med å utvikles til en levende og attraktiv by, med et mangfold av boliger, tjenester, næringsliv, rekreasjons- og kulturtilbud. Fornebuområdet er en motor i regional og nasjonal næringsutvikling.

Stabekk

Et attraktivt og levende sentrum

Stabekk skal utvikles som lokalsenter der det legges vekt på gode møteplasser, vern av kulturminner og fortetting innenfor eksisterende bebyggelsesstuktur.