Prosjekt

For at innbyggerne skal få rett tjenester til rett tid, ser prosjektet Sammen om velferd på hvordan kommunen kan gi innbyggerne mer helhetlige velferdstjenester. I dette arbeidet ønsker kommunen å legge til rette for medvirkning og involvering.

Prosjektet skal ha fokus på brukernes behov, og designe tiltak med fagpersoner. Samarbeidet med brukere, fagressurser i kommunen, næringsliv og frivillige, skal legge til rette for en prosess der de relevante ressursene blir involvert på en god måte.   Denne metoden bidrar til at  dagens løsninger utfordres, og at nye tverrfaglige løsninger vil finne sin form, sier prosjektleder Ane Merete Stray-Pedersen. 

Prinsipper

Prosjektet vil jobbe etter fem viktige prinsipper:

  • Ta utgangspunkt i brukerens uttalte og tause behov og adferd for å skape meningsfulle tjenester 
  • Involvere alle berørte parter for å gi eierskap og flere perspektiv
  • Helhetlig tilnærming. Ta hele brukeren i betraktning for å skape en god og sammenhengende opplevelse for alle berørte parter 
  • Visualisere informasjon og ideer for å forenkle kompleksitet og skape felles forståelse 
  • Teste tidlig og ofte. Ulike elementer av løsningen testes tidlig og ofte gjennom hele prosessen for å utprøve, validere og videreutvikle idéer. 

Organisering

For å legge til rette for en god prosess, er prosjektet er organisert slik:

Prosjekteier

Prosjekteier er velferdsdirektør Kristin Nilsen. Prosjekteier er leder av prosjektstyret og er ansvarlig for at prosjektets mål blir nådd.  Prosjekteier er også endelig beslutningstaker. 

Styringsgruppen

Styringsgruppen består av prosjekteier, kommunalsjefene innenfor velferdsområdene (oppvekst – barnehage, oppvekst – grunnskole, helse og sosial, og pleie og omsorg), to representanter fra tillitsvalgte og hovedverneombudet.  Styringsgruppen har et overordnet ansvar for prosjektet, og skal blant annet sørge for ressurser i samsvar med vedtatte planer, sikre effektiv beslutningstaking og sikre effektiv kommunikasjon både  innenfor gruppen, mot prosjektet og ut mot eksterne interessenter.

Ane Merete Nyrud Stray-Pedersen Morten Svarverud Grete Syrdal Siv Herikstad Erik Forland Kristin Nilsen

Utvidet ledergruppe

Utvidet ledergruppe består av kommunalsjefer og seksjonsledere.  Denne gruppen er et rådgivende organ hvor prosjektleder kan ta opp ulike relevante problemstillinger og forankre prosjektet.

Rådmannens medbestemmelse møte (MBM)

MBM vil sikre god dialog med organisasjonene og gi viktige innspill til prosjektet i henhold til medbestemmelsesregelverket.  Enkelte saker vil det også være naturlig å drøfte i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og med Ungdomsrådet i forkant av MBM.  

 

Hovedutvalg for barn og unge og hovedutvalg for bistand og omsorg ble orientert om prosjektets mandat i september 2018.