Kolsås helsestasjon

Hjelper kommunen de rette brukerne på rett måte? Samhandler velferdstjenestene i kommunen godt nok? Dekker dagens velferdstjenester nåtidenes og fremtiden behov?

Dette er noen av spørsmålene som ligger til grunn for etableringen av prosjektet Sammen om velferd i Bærum kommune. 

- Vi har mange gode tjenester som fungerer godt. Vi har engasjerte og kompetente fagfolk, gode tjenester og mange fornøyde brukere. Men, det er behov for å gjennomgå velferdsområdet for å utvikle mer bærekraftige tjenester, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen.

Det er flere utfordringer 

 • Det kan være vanskelig for brukerne å orientere seg.
 • Tjenestene er ikke tilstrekkelig samordnet
 • Det er behov for større grad av involvering av hele familien
 • Vi har manglende kunnskap om hvorvidt tjenestene dekker brukernes behov ·
 • Vi har manglende kunnskapen om effekt

Utfordringene er fremkommet gjennom brukerreiser og arbeidsgrupper innen velferdsområdet.

Rett hjelp til rett tid

Bærum kommune har derfor igangsatt et omfattende prosjekt – Sammen om velferd. Det vil medføre en gjennomgang av kommunens tilbud på velferdsområdet.

Formålet med Sammen om velferd er å utvikle fremtidens tjenestetilbud for barn, unge, eldre og deres familier og skal bidra til tydelige, samordnede og effektive tilbud for innbyggere.

- Målet med prosjektet er at innbyggere skal få rett hjelp til rett tid og at tjenestene de mottar skal ha dokumenterbar effekt, sier Nilsen.

Viktige delmål i prosjektet er:

 • Samordne tjenestetilbud og sørge for bedre sammenhenger mellom tilbudene
 • Utvikle, videreføre og videreutvikle tilbud og arbeidsmodeller som har dokumenterbar effekt
 • Jobbe mer i direkte kontakt med bruker og involvere hele familien
 • Sørge for riktig dimensjonering med tanke på nåtidens og fremtidens behov
 • Prioritere ressurser tidlig i barnets liv, og tidlig i et sykdomsforløp for eldre
 • Utsette og redusere behov, utvikle resultatmål og kvalitetsmål

Fire fokusgrupper

Det er definert fire hovedmålgrupper, som vil ha et særlig fokus i arbeidet:

 • Barn og familier med flere risikofaktorer (svangerskap – 2 år)
 • Barn, unge og familier som trenger tverrfaglig bistand
 • Unge og voksne med sammensatte psykiske helseutfordringer og/eller rusproblematikk
 • Barn og familier med fattigdomsutfordringer

Innretning på arbeidet 

I tiden fremover vil arbeidet ha følgende retninger:

 • Grundigere analyse av 170 tiltak
 • Velge en samhandlingsmodell
 • Gjøre tjenestene mer tilgjengelige
 • Måle effekt og utvikle
  metoder

Medvirkning og involvering

Medvirkning og involvering er viktig for prosjektet Sammen om velferd. Det er viktig for å kunne skape forståelse og engasjement for prosjektet.

- Prosjektet skal ha fokus på brukernes behov, og designe tiltak med fagpersoner. Samarbeidet med brukere, fagressurser i kommunen, næringsliv og frivillige, skal legge til rette for en prosess der de relevante ressursene blir involvert på en god måte.   Denne metoden bidrar til at  dagens løsninger utfordres, og at nye tverrfaglige løsninger vil finne sin form, sier prosjektleder Ane Merete Stray-Pedersen. 

Politiske saker i Hovedutvalg for barn og unge og hovedutvalg for bistand og omsorg.