Besøksadresse

Sandviksveien 130
1365 BLOMMENHOLM

Sjøholmen skal tilpasses ny bruk. Prakteiendommen fra 1898 skal gjennomgå en oppgradering og settes i stand til å bli en av Sandvikas viktigste kulturarenaer. Bygningens bruk endres fra undervisning til kulturhus for barn, med egen kafe og butikk.

Det er gjennomført en grundig tilstands- og miljøkartlegging av bygningen. Det er behov for omfattende oppgradering, blant annet fordi det i dag stilles nye og strengere krav til tekniske anlegg, universell utforming og brannsikkerhet. 

Målet med oppgradering og vedlikehold er å sette prakteiendommen Sjøholmen i stand slik at bygningen skal fremstå attraktiv og tilgjengelig for innbyggere samt å sørge for nødvendig tilpasning til konseptet «Lykkeholmen» som skal bidra til aktivitet og opplevelser. Prosjektet innebærer at vedlikeholdsetterslepet på Sjøholmen tas igjen, og at hovedbygningen gis en helhetlig oppgradering både innvendig og utvendig.

Av vernehensyn blir bygningsdeler som blant annet utvendig kledning, vinduer og ytterdører vedlikeholdt og restaurert i stedet for utskifting. Dette for å ta vare på de historiske kvalitetene. 

Nøkkelinformasjon

Planlagt fremdrift:

Oppstart rehabilitering- og vedlikeholdsarbeider: september 2017

Planlagt ferdig sommeren 2018.

Kontaktperson

Prosjektansvarlig Ruben Kolstad