Bærum kommune gir tilskudd til boligselskaper som ønsker å etablere/oppgradere eller tilpasse elektrisk anlegg for lading av elbiler.

Boligselskaper som ønsker å etablere, oppgradere eller tilpasse elektrisk anlegg for lading av elbiler kan søke om støtte fra Bærum kommune.

Søknadsfrister i 2019 er:

 • 31. januar 2019
 • 31. mai 2019 (Søknadsportalen åpner 1. april)
 • Søknadene behandles og besvares samlet etter søknadsfrist. Svar, tilsagn eller avslag, gis ca 3 uker etter søknadsfrist.

Mulighet til å lade hjemme er en viktig forutsetning for å kunne kjøpe elbil. Eksisterende boligselskap har ofte begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere ebiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes.

Bærum kommune tilbyr tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper for å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for elbiler. Borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Bærum kommune kan søke. Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 50 000 kroner. 

Om tilskuddsordningen:

 • Det gis støtte til etablering/oppgradering eller tilpasning av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
 • Maksimalt støttebeløp pr boligselskap er 50.000 kroner.
 • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5.000 kroner pr ladepunkt det legges til rette for. Det gis kun støtte til etablering av 1 ladepunkt per husstand.
 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd. Det skal heller ikke være bestilt materialer og tjenester, eller inngått avtale med leverandør for det er gitt tilsagn om støtte.
 • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
 • Det gis ikke støtte til drift.
 • Kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd. 
 • Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Hvem kan søke midler?

 • Borettslag, sameier, boligakselag, huseierforeninger, samvirker og garasjelag (tilknyttet borettslag og sameier) i Bærum kommune kan søke om støtte.
 • Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeier, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser.
 • Det gis ikke støtte til ladestruktur knyttet til bygg som er under oppføring.

Hvordan søke?

Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens nettsider. Søknadsfrist er 31. januar 2019.

Har du fått tilsagn om tilskudd?

 • Tilsagnsbrev: Det beregnes en søknadstid på ca. 4 uker etter søknadsfrist. Samtlige søkere vil da motta tilsagnsbrev om tilskudd, eventuelt avslag.
 • Gjennomføring: Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet ha 1 år på å gjennomføre arbeidene oppgitt i søknaden. Frist for gjennomføring og innsendelse av ferdigmeldingsskjema opplyses i tilsagnsbrev. 
 • Ferdigmeldingsskjema: For å få utbetalt støtte må det sendes inn et ferdigmeldingsskjema med kopi av daterte fakturaer. Ferdigmeldingsskjemaet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Utbetalingsbrev sendes senest 3 uker etter mottatt ferdigmeldingsskjema.
 • Utbetaling skjer senest 30 dager fra brevdato i utbetalingsbrev.

Tilskudd til boligselskap

Akershus fylkeskommune opprettet 1. april 2019 en egen tilskuddsordning for 2019 som også er rettet mot boligselskap. For boligselskap i Bærum er det følgelig mulig å søke på både den kommunale og fylkeskommunale ordningen. Den fylkeskommunale ordningen er utformet litt annerledes enn den kommunale. Men samlet tilskudd fra kommunen og fylkeskommunen kan ikke overskride 50 prosent av prosjektets totale kostnad.

Her er nærmere informasjon om fylkeskommunens tilskuddsordning