Bærum kommune gir tilskudd til boligselskaper som ønsker å etablere/oppgradere eller tilpasse elektrisk anlegg for lading av elbiler.

Mulighet til å lade hjemme er en viktig forutsetning for å kunne kjøpe elbil. Kommunen tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper for å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for elbiler. Dette er en videreføring av pilotprosjektet som ble gjennomført i 2017.

Eksisterende boligselskap har ofte begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere ebiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (dvs mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere. 

Bærum kommune gir inntil 50.000 kroner i tilskudd til boligselskaper som ønsker å etablere/oppgradere eller tilpasse elektrisk anlegg for lading av elbiler.

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2018 og handlingsprogrammet for 2018-21 har kommunen besluttet å videreføre ordningen.

 • Det gis støtte til etablering/oppgradering eller tilpasning av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
 • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
 • Det gis ikke støtte til drift.
 • Kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
 • Maksimalt støttebeløp pr boligselskap er 50.000 kr.
 • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5.000 kr pr ladepunkt det legges til rette for.
 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Hvem kan søke midler?

Boligselskap: borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Bærum kommune. Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.

Har du fått tilsagn om tilskudd?

 • Tilsagnsbrev: Det beregnes en søknadstid på ca 4 uker etter søknadsfrist. Samtlige søkere vil da motta tilsagnsbrev om  tilskudd, eventuelt avslag.
 • Gjennomføring: Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet ha 1 år på å gjennomføre arbeidene oppgitt i søknaden. Frist for gjennomføring og innsendelse av ferdigmeldingsskjema opplyses i tilsagnsbrev. 
 • Ferdigmeldingsskjema: For å få utbetalt støtte må det sendes inn et ferdigmeldingsskjema med kopi av daterte fakturaer. Skjemaet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Utbetalingsbrev sendes senest 3 uker etter mottatt ferdigmeldingsskjema.
 • Utbetaling skjer senest 30 dager fra brevdato i utbetalingsbrev.

Anbefalinger

Eksisterende boligselskap har ofte begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere ebiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (dvs mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere.

Det er viktig at boligselskapet velger en sikker og fremtidsrettet løsning. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Elbilforeningen har bred kompetanse på området og har laget et forslag til hvordan man i det enkelte boligselskap kan gå fram for å få en god prosess om å få etablert eller vurdert etablert ladepunkter. Dette omfatter bl.a. organisering, behovskartlegging og mer tekniske forhold. De trekker også fram behovet for at man bør ta hensyn til at anlegget senere bør kunne skaleres opp og utvikles over tid. Se forslaget fra elbilforeningen her.

Videre vises det til en nyttig veileder om installasjon av ladepunkter for elbiler (pdf) 

Her gis mange praktiske tips i tillegg til god informasjon om hvilke krav som gjelder ved etablering av ladepunkter til elbil.

Denne veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elbilforeningen, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og NELFO (landsforening i NHO som organiserer bl.a. elektrobedriftene).

Så har Elbilforeningen, Enova og Enmira fått laget ytterligere en veileder om «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder» der det er nyttig informasjon også for et boligselskap.

Her kan du søke om tilskudd

Les mer om ordningen her.