14. juni ble Formannskapet og MIK presentert for utfordringer og vist eksempler på tiltak for å oppnå klimakloke bygg. Møtet er det første av tre temamøter innenfor utviklingsprogrammet ”Klimaklok kommune”. Til høsten vil det bli gjennomført temamøter om ”Klimaklok ressursutnyttelse” og ”Klimaklok transport”.

I dag står bygninger for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk. EU har vedtatt at alle nye bygninger bør være nesten energinøytrale i 2020. Boliger, næringsbygg og kommunale bygg står for anslagsvis 7 prosent av klimagassutslippene i Bærum. Det meste av fremtidens bygningsmasse er allerede bygget og rehabilitering av bygg er derfor svært viktig for å oppnå resultater på klimaområdet. Samtidig er Bærum vekstkommune med mye ny byggevirksomhet. Derfor er både materialbruk, lokalisering, energiløsninger og selve byggeplassene også viktige fokusområder.

Bolig

Bærums boligmasse består av ca. 47 000 boliger og er fordelt jevnt på eneboliger, leiligheter og rekkehus. Det er mange eldre hus med høyt energibruk. Det er viktig å bevisstgjøre eierne om eget energiforbruk og alternative energimuligheter. Boligeierne gjennomfører energitiltak av hensyn til komfort, økonomi og miljø. God informasjon og rådgivning er viktig. Erfaring viser at kampanjer har størst effekt der kommunen tar ansvaret med å formidle objektiv kunnskap. Bærum kommune tilbyr allerede Energiportalen - nettbasert energianalyse til sine innbyggere. Bærum fikk råd om å gjennomføre jevnlige ENØK- kampanjer for å gi innbyggerne en miljødytt.

Bærumspolitikerne fikk høre om «Smart Energi Hvaler» fra Morten Hagen. Hvaler kommune og energiselskapet Fredrikstad Energi har satset på små solcelleanlegg til eksisterende bolighus. Kombinert med  smarte strømmålere som gir løpende informasjon om eget forbruk og øyeblikkspriser bidrar solcelleanlegg til redusert strømforbruk.

Innlederne på tema bolig viste at kommunen både kan ta en rolle som samfunnsaktør / tilrettelegger og være aktiv formidler av informasjon til innbyggere og næringsliv om klima-smarte løsninger.

Kommunale bygg

Bærum kommune disponerer en stor bygningsmasse, blant annet 49 skoler og 65 barnehager. Kommunen har i dag et betydelig vedlikeholdsetterslep og 71 prosent av bygningsmassen har  energimerke D eller dårligere. Per i dag benyttes kun fossilfri energi. Kommunen har mål om å redusere energibruken med tre prosent årlig. Det er oppnådd forbedringer for idrettsbygg, men samlet sett er målet så langt ikke nådd. I 2016 etableres en felles driftssentral for alle større kommunale bygg, som muliggjør sentral styring av energibruken. I tillegg er igangsatt et EPC-prosjekt(energispareprogram med garanti) for 17 bygg med 150 tiltak som vil spare 9 mill kWh. Politikerne fikk også høre at det klimaklokt å utnytte bygningene optimalt – de arealene vi ikke bygger er de mest klimavennlige! Kommunen som byggherre skal prioritere funksjonelle, energi- og arealgjerrige nybygg med riktig materialbruk. Bærum søker nå om midler til å utvikle en pilot for fossilfri byggeplass.

Næringsbygg

Temamøte ble gjennomført på Powerhouse på Kjørbo. Powerhouse er et rehabilitert kontorbygg som produserer mer energi enn det bruker. Øyvind Mork, administrerende direktør i Asplan Viak, orienterte  politikerne om prosjektet, der både eier, leietakere, arkitekt og entreprenør har deltatt fra tidlig planleggingsfase. Powerhouse Kjørbo er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og samarbeider med SmartCity Bærum gjennom Entra og Asplan Viak.  For å utnytte overskuddsproduksjonen av elektrisitet planlegger nå SmartCity Bærum og Powerhouse-alliansen bygging av en Uno-X hydrogen-stasjon på Kjørbo.   

Unn Hofstad, Miljø- og klimasjef i Storebrand orienterte om deres eiendomsvirksomhet. Storebrand legger til grunn at bærekraftige investeringer gir bedre avkastning. For å oppnå bærekraftige investeringer benyttes sertifisering og (BREEAM) og ”rating” som virkemidler.  I tillegg vektlegges samarbeid med leverandører og med leietakere. Politikerne fikk råd om å legge til rette for mer samarbeid mellom kommunen og næringslivet, slik som ved oppstart av bysykkelordningen mellom Lysaker og Fornebu. Tydelige mål, ambisjoner, krav og prioriteringer kan redusere risiko i eiendomsvirksomheten. 

Forskning

Arild Gustavsen, professor ved NTNU redegjorde både for trender for energieffektive bygg (ZEB) og energieffektive områder (ZEN). FME (Forskningssenter for Miljøvennlig Energi) ZEN ble i mai lansert som nytt nasjonalt senter for nullutslippsområder i smarte byer. FME ZEN skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Forskningen dreier fokuset fra kunnskap om hvordan enkeltbygg (ZEB) kan utformes energieffektiv til bærekraftige nabolag (ZEN) med nullutslipp av klimagasser. Dette innebærer å tenke på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og offentlig/privat. Som del av ZEN etableres nå ni pilotprosjekter/ Living Labs og samarbeid med Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Elverum og Steinkjer kommuner. Det ble stilt spørsmål ved om Bærum også kan delta i samarbeidet.

Kommunen bruker miljøprogram 

Bærum kommune benytter egne miljøprogram som konkretiserer mål og tiltak knyttet til arealplanlegging. Reguleringssjef Kjell Seberg redegjorde blant annet for forslaget til miljøprogram for Stabekk, som nå ligger ute til høring. Miljøprogrammet omfatter følgende fire områder: energiforsyning og behov, materialvalg, transportbehov og avfall, og skal følges opp gjennom miljøoppfølgingsplaner for byggesakene.

Se lenker til presentasjonene som ble benyttet i møte til høyre.